Банкеръ Daily

Общество и политика

Архитектите настоява за прекратяване на поръчката за минерална баня “Овча купел”

Минералната баня в квартал "Овча купел".

Камарата на архитектите в България настоява за прекратяване на обществената поръчка за адаптация и реставрация на минерална баня „Овча купел“, обявена от Регионален исторически музей – София. Според браншовата организация условията по процедурата не защитават обществения интерес и крият риск от компрометиране на архитектурната стойност на сградата. От камарата призовават за промяна в условията на процедурата и повторното й провеждане.

Подкрепяме всяко инвестиционно намерение, чиято цел е опазване и съхраняване на недвижимото културно наследство и което е съобразено със закона. В настоящата процедура обаче са заложени недопустими условия, които биха компрометирали качественото изпълнение на консервационно-реставрационните дейности в минерална баня “Овча купел”. В този вид обществената поръчка нарушава принципите на европейските и световни конвенции за опазване на архитектурното наследство, добрите професионални практики и поставя в риск сградата”, обяснява председателят на камарата арх. Владимир Милков.

Възраженията на организацията касят процедурата, предмета на поръчката, методиката на оценяване и изискванията към проектното решение. 

Процедурата 

предвижда възлагане на инженеринг (проектиране и строителство на един и същи изпълнител), което е в разрез с обществения интерес за качествено изпълнение на този значим архитектурен обект. Инженеринговата поръчка съсредоточава всичко в ръцете на строителя, като създава предпоставки за корупция и не води до добри резултати. В тази ситуация проектантът е подчинен на строителя и следва да изпълнява неговите „препоръки“. Правителствено проучване в Германия е установило, че инженеринговата поръчка в сравнение с изпълнението на конкурсен проект е оскъпена с 20%, а крайният продукт е с влошено качество. 

Сградата на минерална баня „Овча купел“ е паметник на културата и това изисква изключително внимание и прецизност при извършването на консервационно – реставрационните дейности. Правилният подход при реставрацията на недвижими културни ценности е най-напред да бъде изработен качествен инвестиционен проект. А той да описва конкретните строително-ремонтни работи, предвидените технологии и материали за реставрация, както и стойността на изпълнението. Едва след одобряването на проекта може да се пристъпи към възлагане на строителството, коемтират от камарата. 

Предметът на поръчката 

Обществената поръчка предвижда обособяване на две зони в минерална баня “Овча купел”. От Камарата на архитектите в България считат предмета на поръчката за незаконосъобразен предвид предназначението на сградата – „за баня“ и статута й на архитектурно-строителен паметник на културата. Създаването на инвестиционни проекти и извършването на строително-ремонтни дейности, които не са в съответствие с предназначението на сградата, е недопустимо според Закона за устройство на територията. 

Методиката на оценяване

При работа с паметници на културата показателят цена не бива да е решаващ, тъй като от първостепенно значение е качеството на предвидените намеси, материали и извършените работи, отбилязват от камарата.

Изискванията към проектното решение 

При прегледа на документацията на обществената поръчка се поражда сериозно съмнение, че възложителят е изяснил конкретните си потребности и е съобразил ефективното разходване на публичните средства, пише в станощето на камарата. Предметът на поръчката включва изработване на инвестиционен проект във фаза „идеен проект“. Към документацията на поръчката, обаче е приложен идеен проект и от участниците се изисква да го съобразят при подготовката на офертите си. От камарата считат, че това противоречи на принципите на Закона на обществените поръчки и на задълженията на възложителя за правилно прогнозиране, планиране, провеждане и отчитане на резултатите от обществените поръчки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във