Банкеръ Weekly

Общество и политика

АНТИМАФИОТСКИЯТ ПРАХ НЕ МОЖЕ ДА СКРИЕ НЕЛЕГАЛНИЯ ВНОС НА АКЦИЗНИ СТОКИ

Дирекцията за граничен
контрол на качеството на продукцията от внос и за износ (ДГККПВИ)
към Комитета по стандартизация и метрология (КСМ) е създадена
през 1992 година. Целта е да се обединят контролните функции на
закрития през същата година Комитет по стандартизация, сертификация
и метрология (КССМ) и на Министерството на търговията. Според
създателите й - от първия син кабинет - дирекцията
трябва да се превърне в ефективна бариера пред вноса на нискокачествени
и опасни за живота и здравето на потребителите стоки.


Днес определено може да
се каже, че за почти шест години Дирекцията за граничен контрол
на качеството на продукцията от внос и за износ така и не успя
да постигне целта си. За това попречи най-вече липсата на желание
да се създаде адекватна на новите условия единна нормативна база
- закон за граничния контрол, който строго да регламентира дейността
й.


Колкото и странно да звучи,
дейността на дирекцията продължава да се базира основно на две
междуведомствени заповеди: Заповед N307 от 12.12.1994 г. на министерствата
на финансите, търговията и КСМ и Заповед N171 от 06.07.1995 г.
на министерствата на финансите, здравеопазването, земеделието
и КСМ. В работата си служителите от граничния контрол се опират
и на Закона за акцизите, Закона за стандартизацията (от 1964 г.,
който въпреки многобройните изменения и допълнения е далече от
реалността), на Наредбата за граничните контролно-пропускателни
пунктове (ПМС 213 от 15.05. 1997 г.) и на Инструкцията за определяне
на реда и условията за осъществяване на дейността по вземане на
контролни проби (декември 1996 г.).


Представителите на Капалъ
чарши у нас - куфарните търговци, прекосяваха и продължават
да прекосяват границата безпрепятствено, пускайки в джобовете
на граничните служители малки суми, но редовно. Но
по-важното е, че те успяха да залеят пазара ни с некачествени
и опасни стоки. Наличието на много нормативни актове, повечето
от които остарели и непълни, липсата на координация между контролните
органи, и, от друга страна, икономическите интереси на големи
фирми вносителки и мощни групировки се оказаха благоприятна предпоставка
за


развихрянето на впечатляваща
корупция


Тук е редно да се отбележи
дълбоката заблуда на обществото по отношение на граничния контрол,
наричайки митничар всеки служител бирник на ГКПП.
На основните пропускателни пунктове на страната обаче съвестно
прибират и своята, и държавната парса представители както на ГУ
Митници, така и на Дирекцията за граничен контрол
на качеството на продукцията от внос и за износ (ДГККПВИ) към
Комитета по стандартизация и метрология, на Държавния ветеринарно-санитарен
контрол, на Държавния фитосанитарен контрол, на отдел Пътни
такси и разрешителни към Главно управление на пътищата.


За разлика от ежедневния
внос на дребно, който облажва единствено граничните
служители и отклонява от бюджета смешни суми, за ощетяването на
държавата с огромни средства при вноса на акцизни стоки е изградена
стройна държавно-мафиотска система. Отсъствието на контролни органи,
осъществяващи проверки в търговската мрежа, улесни още повече
задачата на вносителите и в редица случаи отреди на потребителите
ролята на опитни зайчета. В особено голяма степен това се отнася


за безконтролния внос
на горива


и моторни масла.


Досегашната практика сочи,
че всички опити вносът на нефтопродукти да се постави под строг
контрол, за да може държавата да получава полагащото й се, срещат
добре организиран отпор на различни нива И всички успехи
на ведомството на министър Богомил Бонев срещу черния
внос на горива (като например арестуването на 17-те цистерни на
ГКПП Кулата през декември 1997 г.) не променят съществено картината,
а по-скоро потвърждават направените констатации.


Опит първи:


Със заповед на председателя
на Комитета по стандартизация и метрология (КСМ) NА-249 от 9 юни
1997 г. дисциплинарно е уволнен Любомир Теохаров, директор на
Центъра за научно изследване и окачествяване на гориво-смазочни
материали и присадки (ЦНИО ГСМП). Уволнението е на основание чл.
190, т. 4 от Кодекса на труда - за злоупотреба с доверието
на работодателя.


Г-н Теохаров е издавал
протоколи от изпитване на вносни нефтопродукти, в които не е определил
ясно вида на стоките, което от своя страна пък е заблудило
митническите власти при определянето размера на акциза,
е записано в заповедта за уволнението му. Въз основа на протоколите
той предлагал на ръководството на КСМ да разреши вноса на газьол
за промишлени и комунални цели с отклонение от стандарта.
При допълнителните изпитвания обаче се оказва, че внесеният продукт
е гориво за дизелови двигатели, за което се плаща висок акциз.


Заповедта за уволнението
е подписана от тогавашния председател на КСМ Станислав Шурулинков.
Преди това в


доклад до министъра на
вътрешните работи


Богомил Бонев, с копие
до тогавашния министър на търговията Даниела Бобева, г-н Шурулинков
надълго и нашироко обяснява нарушенията и злоупотребите в подопечния
му център (ЦНИО ГСМП):


Във връзка с постъпили
сигнали от ГУ Митници жалби и писма на фирми и констатирани
нарушения на служители на КСМ организирах проверка..., която констатира
следното:


1. Липсва част от водената
кореспонденция с ГУ Митници и разрешения на КСМ за
внос с отклонения от БДС, становища по тях и протоколи от анализи...


2. Установи се, че съществува
организиран внос на горива (бензин и дизелово гориво) като неакцизни
продукти - промишлено гориво, светилен газ, разтворител за хидроизолационни
материали, минерален терпентин и други видове екстракти. По този
начин не се внасят дължимите мита и акцизи и се реализират незаконни
печалби. Това е ставало чрез внос с фалшиви документи за произход...
разрешения за внос с отклонение от БДС за неакцизни стоки... Такова
разрешение за внос бе предложено за подпис и на мен, което ми
даде основание да разширя проучванията...


3. Организиран е внос
на нискокачествени базови масла и смеси от качествени масла с
други течности с цел обмитяването им като суровини за преработка...
Някои от базовите масла се пълнят в опаковки на реномирани производители
и се продават на пазара.


4. Давани са писмени становища
от ръководители на КСМ за износ на пшеница за посев...


5. Организиран е внос
на спирт като метанол през Русенската митница, документи за което
не се намериха. Информация за това е получена от служителите на
Дирекцията за граничен контрол на качеството на продукцията от
внос и за износ (ДГККПВИ) в Русе ...


6. Създадена е фирма с
паралелна дейност на граничния контрол за вземане и обработка
на проби от нефтопродукти на границата. От името на фирма... (*1)
са събирани такси и от служители на ДГККПВИ, като парите не са
внасяни в бюджета


7. Директори на ДГККПВИ
са издавали разрешения за внос на продукти с отклонение от БДС
и реализацията им в страната ... без да имат право на това съгласно
Правилника за приложение на Закона за стандартизацията.


Надявам се на Вашето съдействие
за изобличаване на нарушителите и прилагам копия от намерените
документи...


Почти веднага започва
разследване, а шкафовете в центъра с пробите от горивата са запечатани.
Две седмици по-късно Шурулинков е освободен от поста председател
на КСМ.


Разследването отива в
девета глуха


и, изглежда, всичко потича
постарому.


Опит втори:


След уволнението на Шурулинков
битката срещу безакцизния внос на горива и срещу корупцията продължава
назначената от него на мястото на Теохаров Райна Стефанова. Тя
изпраща всички документи по надлежния ред до председателката на
парламентарната група на ОДС Екатерина Михайлова (която е и шеф
на комисия Антимафия), до правителството, до прокуратурата,
запознава пространно с проблема и редица депутати.


Дали поради тази й висока
активност, или поради други причини, но резултатът е следният:
на 4 ноември 1997 г. Стефанова е уволнена. По нейните думи тя
е предупредена да не се занимава повече със случая, защото
странни ефекти могат да се получат.


А керваните с огромни
количества светилен газ, минерален терпентин
и разтворител за хидроизолационни материали продължават
да минават през нашата граница. (Според специалистите, ако се
съди по документите, внесените огромни количества газ за осветление
биха стигнали на България да си свети за десетилетие напред, а
внесеният терпентин би задоволил за дълго време дори и германската
лакова промишленост.)


Нарушенията при вноса
на нефтопродукти


започват още с вземането
на пробите и оформянето на констативния протокол. Според междуведомствената
Заповед N307 (вж карето) право да вземат проби имат само оторизирани
служители на КСМ в присъствието на митнически служители и представители
на фирмите вносители, като в протокола се вписват имената и длъжностите
на хората, вземащи пробите. Протоколът трябва да е подписан от
вписаните в него лица и подпечатан с идентификационните им печати.
Изискванията са си изисквания, но протоколи се подписвани или
само от представителя на граничния контрол, или от служителя на
ГУ Митници (*2).


Пак според цитираната
заповед две опаковки от контролната проба, придружени с протокол
за вземането й, е необходимо да останат на съхранение в митницата,
в случай че възникнат съмнения за резултатите от първоначалните
изследвания. Това обаче не се съблюдава, като арбитражните
проби се оставят на съхранение в складовете на фирмите
вносители.


Съгласно изискванията
на заповедта пробата, придружена от протокола и чуждестранния
сертификат на стоката, трябва да се предоставя за анализ в упълномощена
лаборатория, където да се установи съответствието й с изискванията
на БДС. Определянето на съответствието е необходимо и за точното
дефиниране на стоката, класирането й по митническата тарифа и
оттам определянето на съответните дължими мита и акцизи. Едно
от най-честите нарушения е липсата на чуждестранен сертификат.
Много от протоколите пък са придружени от


сертификат, обслужващ
едновременно няколко фирми


за продължително време
(например за внос на минерален терпентин от фирмата
ЕКО - Гърция). Сертификат от 25 август 1997 г. е придружавал
протоколите на звеното на ДГККПВИ от контролно-пропускателния
пункт Кулата при вноса на минерален терпентин чак
до средата на октомври същата година - общо за 1000 т внесен терпентин.
(Чистата печалба на всеки внесен тон терпентин, който
се оказва чист автомобилен бензин, е 450 г. марки, т.е. от операцията
за месец и половина вносителите са реализирали 450 хил. г. марки
печалба.)


Размноженият сертификат
е осигурен от служителите на ДГККПВИ и ГУ Митници
с идентификационни номера съответно 938/0120/017 и 938/0120/016.


Вносът на горива с фалшиви
придружаващи сертификати


се доказва и от отговора
на дирекция Тарифи на Главно управление Митници
и акцизи към гръцкото Министерство на финансите:


Относно резултати
от последваща проверка на сертификат EUR 1 N808252 ... във връзка
с вашето писмо ... ви информираме, че този сертификат е фалшив
и не е издаден от нашите компетентни власти... Още по-лошо е,
че подписът върху сертификата е на несъществуващо лице. Поради
това ние учтиво молим за всякаква информация относно гръцкия износител
EVROIL A.E. В допълнение, ако вносът е осъществяван от поредица
от доставки, бихме желали да ни информирате откъде е изпратена
стоката, нейната дестинация, датите на изпращане и пристигане,
някаква конкретна информация за камионите и моля, изпратете ни
фактурите, които са използвани за стоката. (Колко любопитни
наистина са гръцките служители, за разлика от нашите.) Писмото
е подписано от директора на дирекцията Димитриос Икономопулос.


Дори служителите на ГКПП
да са си свършили перфектно задълженията и да са установили, че
внасяният разредител за хидроизолационни материали
отговаря на всички изисквания за автомобилен бензин,
това все още не означава, че нарушението е предотвратено. Докато
са траяли изпитванията в съответната лаборатория (обикновено 3-4
седмици)


фалшивата стока може отдавна
да е реализирана


на вътрешния пазар без
платени мита и акцизи. До такива инциденти обаче се
стига сравнително рядко: обикновено проверяващият взема пробата
(както отбелязахме - сам), слага я в едно пликче, защипано само
с кламерче, написва протокола и великодушно ги предоставя на самия
вносител да си ги носи по живо, по здраво в някоя
от акредитираните лаборатории за изпитване. Естествено вносителят
знае какво внася и по пътя до лабораторията (която е поне на стотина
километра от съответния граничен пункт) се постарава пробата да
започне да отговаря 100% на заявения внос! По сведения на служители
някои от вносителите даже и не стигат до лабораторията - реализират
стоката, а при повторен внос си плащат с удоволствие
мижавата глоба.


Как шефовете от КСМ са
се чувствали при завръщането на техните понатежали
служители от границата, какво са изпитвали, заставайки пред половинките
си със смешните бюджетни заплати, си знаят само те. Но терзанията
им, ако ги е имало, продължават до


изобретяването на чудото
облекчен внос


Благодарение на него срещу
скромната сума от 125 хил. лв., най-вече големите компании, внасящи
висококачествена продукция, си издействат писмо за
облекчен режим при вноса на определена стока. С него, за нещастие
на граничните служители, вносителите победоносно прекарват стоката
си през границата без каквито и да било проби. Така системата
на облекчен режим по вноса пренасочва възможностите
за корупция от по-ниските към най-високите етажи на КСМ.


Най-интересното при облекчения
внос е прилагането му и за стоки, произведени в страните от Европейския
съюз и носещи индикацията за безопасност СЕ. Което
най-малкото озадачава производителите от тази част на света (българска
лаборатория да проверява дали електроуреди с марка Сименс
или Филипс или апарати Телефункен са обезопасени
срещу токов удар!)


Ползата от дейността на
създадената към КСМ Дирекция за граничен контрол на качеството
на продукцията от внос и за износ (ДГККПВИ) се оказва толкова
голяма (за някои хора, разбира се), че въпреки приетата от последното
правителство стратегия за закриване на комитетите (те бяха народополезни
най-вече по времето на Васил Левски), конкретно Комитетът по стандартизация
и метрология продължава да си съществува и до днес. А покрай него
и Дирекцията за граничен контрол.


Практиката в страните
от ЕС показва, че дейността на ДГККПВИ е включена в състава на
митническите служби на основание на гл. 1, чл. 1, аб. 3 от Международната
конвенция за хармонизиране на граничния контрол на стоки (подписана
през октомври 1982 г.).


В изследването на тема
Преглед на българската система по стандартизация и оценяване
на съответствието, извършено през ноември-декември 1996
г. от експерти от ЕС и финансирано от програмата PHARE, чужденците
пишат следното:


Когато бъде въведена
новата българска система по стандартизация и оценяване на съответствието,
няма да съществува нужда от гранична инспекция и


службата ще бъде разпусната


а персоналът ще бъде ангажиран
в наблюдение на пазара.


Дотогава обаче КСМ ще
продължи да съществува и да симулира засилен граничен контрол.
Що се отнася до симулацията, представа за нея дава и ежемесечната
сводка на дирекцията ДГККПВИ. Термините проверена стока,
спряна стока и върната стока, с които
са изпъстрени отчетите, според служителите от самата дирекция
имат следната разшифровка:


о проверена стока
- всичко, което влиза в страната и се регистрира като внос, което
обаче далеч не означава, че от всичката тази стока са взети проби
за изпитване в лаборатории;


* спряна стока
- стоката, внесена от фирми, на които е написано писмо да занесат
проби до лаборатория;


* върната стока
- когато лабораторният анализ сочи отклонения по някои показатели
от изискванията на съответния стандарт и е необходимо извършването
на арбитражни изпитвания (често тези изпитвания се правят от проби
на стока, която отдавна вече е продадена на пазара!).


На фона на широкомащабната
кампания срещу престъпността, организирана вещо от пресцентъра
на МВР и рекламирана широко по телевизията, радиото и пресата,
действията на служителите от граничния контрол, съвместно с представителите
на останалите ведомства по границите, са, меко казано, смущаващи.
Смущаващ е и стройно организираният нелегален внос на акцизни
стоки, който въпреки обилно хвърляния антимафиотски прах в очите
и до ден днешен така и не може да се скрие.

ПОД ЛИНИЯ


*1 Имената на фирми и
лица умишлено не се споменават. Документите за изнесените данни
и факти се намират в НСС, МВР, Народното събрание.


*2 Номерата на протоколите
и копия от тях са на разположение на институциите и ведомствата,
посочени в *1

Facebook logo
Бъдете с нас и във