Банкеръ Weekly

Общество и политика

АМБИЦИИ ЗА ЛИДЕРСТВО ПРЕЧАТ НА ЗАЧАТИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ГЕОЛОЖКА СЛУЖБА

Преди повече от три месеца служителите на Геология

и геофизика ЕАД - София, са направили едно от поредните

си предложения по подобие на редица европейски държави и САЩ в

България да бъде създадена Национална геоложка служба. Идеята

на специалистите от института всъщност е на повече от десет години,

но колкото пъти досега е правено подобно предложение до Комитета

по геология и минерални ресурси, толкова пъти то е оставало глас

в пустиня. Наскоро ново предложение е изпратено едновременно

до президента Петър Стоянов, до Министерския съвет и отново до

председателя на Комитета по геология и минерални ресурси (КГМР)

Тодор Маринов.

Според авторите на идеята обаче и сегашните й пътища

няма да са съвсем гладки, макар че на пръв поглед всички я адмирират.

Апетити за лидерство в Национална геоложка служба (ако тя се създаде)

в различни моменти са проявявали немалко ведомства - Геоложкият

институт на БАН, Софийският университет, Минногеоложкият институт.

Противостоящите си мнения стават все повече и е все по-трудно

да се разбере кой какво одобрява и какво отхвърля.

През последните години, под влияние на общата криза

в страната, геоложките изследвания също изпаднаха в шах - търсенето

и проучването на полезни изкопаеми е минимално поради липса на

средства за осъществяването им. От 1989 г. досега реформата в

отрасъла се свежда само до смяна на председатели, директори, ръководни

бордове. А геологопроучвателната дейност е изоставена и се чувства

едва ли не като доведено дете. Ползването на опит от развитите

страни на първо време ще е трудно - там държавата финансира регионалните

научни и приложни изследвания, а получената от тях информация

се предоставя на местни и чуждестранни проучвателни и добивни

предприятия и фирми, за да участват в нея и да правят инвестиции.

Западните държави регулират и контролират геологопроучвателните

и добивните работи и защитават интересите им чрез Национална геоложка

служба. Скъпоструващите проучвания и добив там обаче се субсидират

и извършват от частни или смесени компании. Въпросът е как този

модел да се приложи по-скоро и у нас в условията на действащ Валутен

борд. Според главния секретар на КГМР Иван Стефанов на България

и сега й е необходима национална геоложка служба, но в същото

време той смята, че тя не би могла да работи при условията на

Валутен съвет. Той не споделя и начина за нейната организация,

който са избрали в последното си предложение специалистите от

Института по геология и геофизика. Те, от своя страна, допускат,

че онова, което смущава г-н Стефанов, е липсата на шапката

- Комитета по геология и минералните ресурси, в структурата на

службата. Изпълнителният директор на НИИ Геология и геофизика

г-н Никола Вардев пък твърдо застъпва позицията, че националната

служба е необходима на страната ни и трябва да се създаде. Той

е убеден, че трябва да се изгради на базата на института, като

се привлекат водещите специалисти от Комитета по геология. Г-н

Вардев е на мнение, че НГС ще поеме основните стратегически проблеми

в минерално-суровинната база на страната. Останалите дружества,

които сега се ръководят от КГМР постепенно ще бъдат приватизирани

и ще действат като сервизи. Такава е организацията в почти всички

страни в Европейския съюз.

Според главния секретар на КГМР комитетът трябва

да бъде ядро на службата, а останалите специалисти да се избират

чрез конкурс и, разбира се, да са висококвалифицирани. Най-подходящ

модел за организиране на подобна служба според главния секретар

предлага Холандия. Тя е създала своята структура след много подробно

проучване и балансиране на опита на отделни страни едва през януари

тази година. А точно основните дейности от структурата на НГС

в Холандия, според хората от института, съвпадат с тези на Геология

и геофизика ЕАД. Главният секретар Стефанов на свой ред

намира, че КГМР в момента изпълнява донякъде ролята на НГС в България.

От което за страничния наблюдател остава впечатлението, че пречките

да се създаде национална геоложка служба произтичат не толкова

от общите трудности на държавата, колкото от борбата за надмощие

между отделните ведомства. Но специалистите изразяват готовност

да подтиснат амбициите си, ако се приеме дългоочакваният Закон

за земните недра. Разчита се в него законодателите да регламентират

всички структури, които са необходими на държавата. Дотогава явно...

всяко от ведомствата ще дърпа чергата към себе си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във