Банкеръ Weekly

Общество и политика

АХИЛЕСОВАТА ПЕТА НА ТРИГОДИШНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ С ФОНДА

След две седмици преговорите между правителството и МВФ по тригодишното стенд-бай споразумение ще навлязат в решителна фаза. На 13 юли мисията, водена от Ан Макгърк, ще пристигне в България, за да договори окончателните параметри на макрорамката и на бюджета за 1999 г., както и ангажиментите, които България ще поеме за равнището на външния и вътрешния държавен дълг, на валутния резерв, на фискалния резерв и на нетните вътрешни активи на обществения сектор и на БНБ.


За разлика от едногодишните споразумения, при тригодишното ще се договарят и така наречените структурни ангажименти, чието изпълнение ще се следи стриктно от МВФ. Правителството ще трябва да разработи, а Фондът да одобри програма с конкретни параметри за приватизацията, за инвестиционните проекти и за решаване на съдбата на предприятията в изолация. След като програмата бъде одобрена от борда на директорите на МВФ, споразумението може да бъде сключено. Очаква се това да стане през септември тази година.


Що се отнася до парите, на които можем да се надяваме от Фонда, те не могат да надхвърлят годишно повече от 100% квотата ни в МВФ. А тя е 464.9 млн. специални права на тираж. Следователно максималната сума, която България може да получи от Фонда, е 623 млн. щ. долара годишно, или около 1.87 млрд. щ. долара за целия срок на тригодишното споразумение. Допуска се той да бъде удължен с още една година, през която на съответната държава да се предоставят 100% от годишното финансиране, което е получавала през предишните три години.


В нашия случай обаче едно е какво можем да получим, а друго е какво финансиране ще ни отпусне Фондът. Досегашната практика на тригодишните споразумения, сключени с други държави, показва, че обикновено МВФ отпуска финансиране, което рядко достига 100% квотата на държавата. Размерът на тези финансирания се движи от 17 до 68 процента. Парите от МВФ се ползват за подкрепа на платежния баланс.


Според финансовия министър Муравей Радев България се нуждае от около 500 млн. щ. долара годишно - 80.3% от квотата си, за подкрепа на платежния баланс. Възможно е при сключване на споразумението да получим и цялата ни необходима сума от МВФ. По-вероятно е обаче Фондът да ни предостави по-голямата част от нея - 300-400 млн. щ. долара годишно, а останалата част да договорим с други чуждестранни донори - ЕС и Г-24.


За разлика от едногодишните стенд-бай споразумения, при които заемите се отпускат със срок на погасяване пет години и с тригодишен гратисен период, при тригодишното те се предоставят с десетгодишен срок на погасяване и четиригодишен гратисен период. Главницата се погасява на равни шестмесечни вноски. Съществува възможност парите, предоставени от МВФ, да се ползват само когато те са ни необходими. При едногодишните споразумения това не се допуска - или вземаш транша, или го губиш.


Изпълнението на ангажиментите, поети от държавите с тригодишни споразумения, се проверяват от МВФ на всеки шест месеца, докато при едногодишните това става на всяко тримесечие. Отделните траншове по годишните финансирания се отпускат само след приключването на проверката и то, ако мисията на МВФ прецени, че ангажиментите са изпълнени. Траншът не може да бъде получен, при положение че са нарушени договореностите за валутните резерви на БНБ, за нетните вътрешни активи на обществения сектор и на Централната банка, за равнището на външния дълг (включително и на държавните гаранции). Колата могат да обърнат и други договорени ограничения, включително и структурни, ако, разбира се, не се спазват. Не трябва например да се допускат просрочия в плащането по външни задължения или да се налагат ограничения върху трансфери по действащи международни договори. За нарушение на споразумението ще се смята въвеждането на втора или трета официална валута, сключването на двустранни договори, които дават преференциални условия на един кредитор пред останалите, или ако бъдат въведени или усилени ограничения за вноса, предизвикани от проблеми в платежния баланс.


За България основният проблем при тригодишното споразумение ще бъде спазването на ангажиментите, които ще поеме в областта на структурната реформа. Едногодишната практика на Валутния борд у нас показа, че правителството се справя с изискванията, договорени с МВФ в областта на макрорамката, бюджета и фискалната политика. За разлика от тази област обаче приватизацията куца, чуждестранните инвеститори не са ентусиазирани, а стабилизацията на предприятията в изолация върви трудно. Това ще бъде областта, в която ще се водят и най-трудните разговори при договарянето на тригодишното споразумение и ахилесовата пета на правителството при изпълнението му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във