Банкеръ Weekly

Общество и политика

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЩЕ СЪДИ ЛОШИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

Създаването на Върховния административен съд (ВАС) като отделна структура в съдебната система най-сетне ще даде възможност на гражданите да обжалват административните актове. Това са нормативните разпоредби на Министерския съвет, на министрите, на ръководителите на ведомства, непосредствено подчинени на МС, на областните управители, на БНБ и решенията на Висшият съдебен съвет. Подсъдни на ВАС могат да бъдат още решенията по вече обжалваните административни актове и по административни дела, както и молби за отмяна на влезли в сила решения по тях.


Висшият административен съд ще дава ход на съдебен процес по жалба на заинтересованото лице или по протест на заместник-главния прокурор при ВАС. Институцията, която е издала акта, е длъжна в тридневен срок от получаването на жалбата или протеста да изпрати цялата преписка до ВАС.


В член 12 на приетия от депутатите Закон за Върховния административен съд изрично е определено в кои случаи могат да се протестират административните наредби. Основания за отмяната им са: неспазване на установената форма, съществени нарушения на административнопроизводствените правила или пък противоречия с материалноправните разпоредби и несъответствия с целта на закона.


При гласуването депутатите приеха единствено за нормативните актове със силата на закон, каквито са издаваните от МС и от отделните министерства, да няма задължителен срок за протест. Това означава, че потърпевшите граждани могат да ги обжалват дори и след десет години. За индивидуалните и общите административни актове обжалването трябва да става в рамките на 14 дни. Конкретно при индивидуалните актове изпълнението им спира след подаването на жалбата или протеста, освен ако съдът не разпореди друго.


Спазването само на посочените условия обаче не е достатъчно за разглеждане на обжалваните административни разпоредби в съдебно заседание. Законодателят изисква още жалбата да е написана на български език, да са посочени личните данни на подателя, обжалвания акт и основанията за отмяната му. За да е издържана цялата процедура, към документите е необходимо да са приложени и писмени доказателства, подкрепящи тезата на жалбоподателя, препис от приложенията до органа, издал акта, и документи за платени държавни такси, ако се дължат такива.


Съдебният състав може да не разгледа жалбата или протеста в случаите, когато те не са подсъдни на ВАС, не са подадени в указания срок, подателят на жалбата няма интерес от отмяната на акта, оттегля протеста си или са налице други законови основания. Все пак последната дума имат председателят на ВАС, неговият заместник или съдебен състав, който на закрито заседание ще решава дали е допустим протестът.


Когато всички изисквания са спазени, магистратите са длъжни да се произнесат с решение в едномесечен срок. Думата на съдиите е задължителна за всички страни по делото. Тя влиза в сила от деня на обнародването й в Държавен вестник.


При противоречива или неправилна съдебна практика Върховният административен съд се произнася с тълкувателни решения, които са задължителни както за органите на съдебната и изпълнителната власт, така и за органите на местното самоуправление.

Facebook logo
Бъдете с нас и във