Банкеръ Weekly

Общество и политика

АДМИНИСТРАЦИЯТА, А НЕ ДАНЪЦИТЕ ОТБЛЪСКВАТ ЧУЖДИТЕ КАПИТАЛИ


Не размерът на данъците, а неефективността на администрацията
и неяснотите в нормативните документи са онези недостатъци, които
отблъскват чуждестранните инвеститори от България. Такива са нерадостните
заключения в доклада на експертите от FIAS - консултантска агенция
за чуждестранни инвестиции.


По препоръка на МВФ от юли до септември тази година
експертите на FIAS направиха анализ на данъчната ни система и
на ефекта, който тя оказва върху инвестициите в България.


България постигна значителен напредък в икономическите
реформи, но не е между водещите в това отношение страни от Централна
и Източна Европа. През последните четири години преките чуждестранни
инвестиции в Унгария, Естония, Латвия, Чехия и Полша са средно
3% от брутния им вътрешен продукт. За България това съотношение
е само 1.4%, констатират експертите от FIAS.


Инвеститорите не идват


Международните експерти посочват, че данъчната система
у нас не играе главна роля в привличането на чуждестранни инвестиции,
а има само положително или отрицателно влияние. От FIAS са на
мнение, че преди да вземат решение в коя държава да вложат капитали,
чуждестранните инвеститори правят оценка на всички бизнесусловия
в страната. Данъчната система е едно от тях, но рядко е доминиращо
условие. На първо място е възможността за печалба и за нейното
репатриране (износ). Друг много важен елемент е


стабилността в законовата и икономическа среда


който дава възможност за средносрочно и дългосрочно
планиране.


На трето място е степента, до която правителството
помага или пречи на частния бизнес.


Сериозен аргумент в полза на тази теза е, че в повечето
страни от Централна и Източна Европа общият размер на данъчното
бреме е почти еднакъв. Чуждестранните капитали всъщност са


притеснени от данъчната ни администрация


Тежестта на данъчното бреме в България не е
прекалена. В действителност по време на проучването си екипът
на FIAS чу от инвеститорите много повече оплаквания относно данъчната
администрация, отколкото от данъчните ставки - твърдят в
доклада си международните експерти. Според тях спазването на данъчното
законодателство се поощрява не само чрез ревизионната дейност
и подходящите процедури за неговото прилагане, а предимно чрез
деловитостта на администрацията. Тя би трябвало да вдъхва сигурност
на бизнеса и да отстранява излишните усложнения за данъкоплатците.
Как се справят българските служители с тази задача, видяхме при
плащането на имотния данък. А според експертите от FIAS, ако
системата е лошо организирана и управлявана, разходите на данъкоплатците
и на правителството по спазване на данъчното законодателство могат
да са значителни. Излиза, че буксуването в дейността на
данъчната администрация бърка в джоба на гражданите. А системата,
ръководена от заместник-министърът на финансите Дора Андреева,
едва ли може да се похвали с висока ефективност и деловитост.


Предложенията на FIAS


От FIAS препоръчват да се разработят изчерпателни
правила и разяснения за плащането на данъци, които да са на постоянно
разположение на гражданите и фирмите. Това би елиминирало
непоследователните решения, които понякога се вземат от служителите
на администрацията, и ще спомогне за доброто интерпретиране на
закона и разбирането му от данъкоплатците - се казва в доклада.


Предлага се на чуждестранните инвеститори да бъдат
предоставени предварителни данъчни решения, за да се намали неяснотата
на техните бъдещи данъчни задължения в България.


Специално внимание международните експерти обръщат
на необходимостта да се ограничи бумащината и да се опростят процедурите.
Според изчисленията на някои фирми, за да съберат и систематизират
информацията за данъчни цели, на тях им трябва около четири пъти
повече време, отколкото в държавите от ОИСР, а това никак не е
малко - коментират от FIAS.


Експертите смятат, че за данъчните служители ще е
от полза не само да бъдат по-добре запознати с действащото законодателство
и разпоредби, но и с основните принципи на бизнеса и на международните
и финансови сделки.


В доклада на FIAS се казва, че трябва да има разделение
между данъчната политика и администрацията. Това според експертите
ще повиши ефективността на системата и ще намали възможността
за политическа намеса в работата на данъчните власти.


Преференциите не работят


Така наречените облекчения в Закона за чуждестранните
инвестиции и в Закона за корпоративното подоходно облагане са
толкова сложни и объркващи, че според международните експерти
са напълно неприложими. Нещо повече, в доклада на FIAS се твърди,
че тези преференции създават възможности за злоупотреби. Например
фирмата да бъде ликвидирана след изтичането на срока, в който
действа съответното облекчение, и да бъде основана под ново име,
за да ползва преференциите. Излиза, че в този си вид законите
поощряват краткосрочните инвестиции за сметка на дългосрочните.
А предприятията - БТК, Нефтохим, химическите и металургичните
заводи, корабостроителниците, които правителството има намерение
да продаде през следващата година, се нуждаят от големи и дългосрочни
капиталовложения.


Международните експерти са направили изчисления,
че при почти еднакво данъчно бреме в Чехия, Унгария, Полша, Румъния
и България системата за данъчно стимулиране на инвестициите у
нас е най-неефективна. След ползването на всички облекчения ефективната
данъчна тежест върху инвестициите в промишлеността у нас е 20.3%,
докато в Чехия и Унгария е съответно 8 и 11.4%, а в Полша и Румъния
- 11.1 и 0.5 процента.


Равнопоставеност срещу намаляване на данъците


Международните експерти смятат, че всички инвеститори
трябва да са равнопоставени пред нашето законодателство, за да
не бъдат принуждавани българските фирми да създават фиктивни дружества
в чужбина. Освен това системата за облагане трябва да се опрости,
като се премине към принципа на отмяна на преференциите и постепенно
намаляване на данъчните ставки. От FIAS препоръчват следващата
година данъкът върху печалбата да бъде намален на 27%, като до
2002 г. тази ставка да падне до 20%, а общинският корпоративен
данък - до 9 процента. Освен това трябва да се опрости схемата
за амортизационни отчисления. Международните експерти предлагат
за капиталовложения в райони с висока безработица да се въведе
годишен инвестиционен кредит в размер на 10% от стойността на
вложенията в дълготрайни материални активи. Те смятат, че трябва
да се отмени освобождаването от ДДС за внос на инвестиционни стоки.
Вместо това, според тях, държавата трябва по-бързо да възстановява
на фирмите данъчния кредит по ДДС. В момента връщането му се бави
повече от седем месеца. От FIAS обаче явно са се убедили в безпомощността
(или в нежеланието) на администрацията да ускори връщането на
парите на фирмите. Затова в доклада се предлага, когато възстановяването
на данъчния кредит по ДДС се забави повече от 30 дни, върху дължимата
сума държавата да плаща лихва, която да не е по-ниска от пазарно
определената.

Facebook logo
Бъдете с нас и във