Банкеръ Daily

Общество и политика

Абсурд: Управляващите ще се оценяват за корупционния риск

В дните, когато „Апартаментгейт“ взима глава след глава по високите етажи на властта, Министерският съвет и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), която също даде жертва в лицето на заместник-председателят си Антон Славчев заради закупената му огромна тераса и апартамент на необикновена цена, пуснаха в портала за обществени консултации проект на Методология за оценка на корупционния риск. 

Документът е изработен от междуведомствена работна група, включваща представители на Министерския съвет, Националното сдружение на общините и КПКОНПИ.

Както сочат вносителите на проекта, целта на методологията е да се подпомогне изпълнението на антикорупционната политика, чрез прилагане на единен подход за извършване на оценка на корупционния риск при отчитане на спецификите на съответната администрация и секторна политика; да се дадат основни насоки при изграждането на система за мониторинг и управление на корупционния риск; да се определят индикаторите и методите за оценка на корупционния риск.

Още в самото начало на документа обаче започват и абсурдите. Посочва се например, че оценка на корупционния риск ще извършва самата администрация - на изпълнителната власт, административните звена по териториален или функционален принцип, местната администрация, администрацията на органи, създадени със закон, както и на други, посочени в обхвата на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.

Оценяването на риска ще се извършва чрез проучване въз основа на въпросник по образец,  документална проверка, изискване на справки, доклади на други контролни органи и друга информация. Предвидено е въпросникът да се попълва от ръководителя на проверяваното административно звено.

Оценката на риска ще се прави с няколко индикатора, като всеки от тях ще се формира като "средноаритметичен резултат от сбора на точките, определени по петстепенна скала, съобразно степента на влияние (от едно до пет, като едно е най-ниската степен на въздействие, а пет – най-висока), които се дават за всеки от отговорите на горепосочения въпросник, умножен със съответния коефициент на тежест". Оценката за степента на корупционния риск ще се формира като сбор от получените оценки за всеки от индикаторите въз основа на заложения в методологията начин на изчисление.

Степента на корупционния риск ще е „много ниска“, „ниска“, „средна“ и „висока“. Рискът ще e „висок“, когато има висока степен на вероятност за създаване на условия и възникване на фактори за корупция, които представляват заплаха за дейността на администрацията, се посочва в проекта.

Методологията уточнява, че ще бъдат разработвани антикорупционни планове и те периодично ще се отчитат. Одобрените планове и отчети ще се публикуват на интернет страницата на съответната администрация. Те ще се изпращат и в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в 7-дневен срок след одобряването им. Изискването на съставянето им влиза в сила от 1 януари 2020 г., предвижда проектът.

Така че, до влизането в сила на методологията, очевидно прозорливата мисъл на бившия правосъден министър Цецка Цачева, че невинаги корупцията е престъпление, ще остане актуална. И който все още не се е корумпирал (което е съмнително), да побърза...

Facebook logo
Бъдете с нас и във