Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТСБАНК ЗАВЕЩА ДЕСЕТ СВОИ ДЛЪЖНИКА И НА ДСК

Във финансовата паяжина, изтъкана от ТСБанк, са се оплели много повече предприятия, отколкото се предполагаше първоначално. В бр. 40 на в.БАНКЕРЪ от 6 октомври тази година се спряхме на случаите с БДЖ, Стомана - Перник, Антибиотик - Разград, Веслец 91 и авиокомпания Балкан - все фирми, които фалиралата банка е превърнала в длъжници и на ДСК. Оказва се обаче, че този списък трябва да се допълни и с Бургаски медни мини, Топлофикация Пловдив-юг, Балканкар холдинг, Дунарит и Плама. Освен тях в паяжината е попаднала и Българо-руската инвестиционна банка с авал за запис на заповед за 600 млн. лв., издаден от ТСБанк в полза на ДСК. Общият размер на дълговете на десетте фирми към ТСБанк е над 32.5 млн. щ. долара, около 1.8 млрд. лв. и 3.3 млн. г. марки. Кредитите са обезпечени със записи на заповед, издадени от отделните предприятия в полза на ТСБанк. Банката от своя страна пък ги е джиросала в полза на ДСК срещу полученото рефинансиране.


Засега касата е предявила по съдебен ред част от претенциите си към БДЖ, Стомана - Перник, Антибиотик - Разград, и Дунарит. За първите две предприятия вече има извадени изпълнителнителни листове и някои от банковите им сметки са блокирани. Все още се очаква решението на съда по иска на ДСК към Антибиотик - Разград, и Дунарит. Съдебни искове ще бъдат предявени и към останалите шест предприятия. Срокът за плащане по някои от записите на заповед, които касата държи, като например на Плама за около 15 млн. щ. долара, на авиокомпания Балкан за около 486.2 хил. щ. долара, на Бургаски медни мини за 3.7 млн. щ. долара и на Топлофикация Пловдив - юг за 110.25 млн. лв., е изтекъл отдавна, но спестовната институция тепърва ще си търси правата по тях. Падежът на друга част от записите на заповед пък е през следващите години и ако дотогава издателите им не са ги погасили, ДСК отново ще трябва да се обърне към съда. Парадоксалното е, че всички посочени фирми не са вземали кредит от касата, а от ТСБанк. Сега обаче те ще са принудени да връщат дълговете си на два пъти - към ДСК, и към фалиралата банка, или в отделни случаи към ДФРР и към ДСК.


Как всъщност се стига до тази ситуация? През 1995 г.


ДФРР отпуска целево финансиране на ТСБанк


от 2.5 млн. г. марки за кредитирането на Веслец - 91 - Враца. Според изпълнителния директор на ДФРР Тодор Палазов предприятието е обезпечило задължението си към банката със записи на заповед. Те са за около 3.3 млн. г. марки. От своя страна кредитната институция е гарантирала дълга си към фонда, като е издала в негова полза свои записи на заповед, вместо да авалира в негова полза получените от Веслец - 91. Очевидно шефовете на ТСБанк са имали други намерения. Те са използвали записите на заповед на предприятието, за да обезпечат с тях рефинансиране от ДСК.


След като на 23 септември миналата година БНБ постави ТСБанк под особен надзор, взаимоотношенията между банката, Веслец - 91, ДФРР и ДСК стават твърде сложни. В края на 1996 г. между ТСБанк, ДФРР и Веслец 91 се подписва споразумение, по силата на което банката прехвърля вземанията си от Веслец - 91 на фонда, а той декларира, че няма претенции към нея по отпуснатото рефинансиране. Освен това дългът на Веслец - 91 към ДФРР е разсрочен до юли 2000 г. и обезпечен с нови записи на заповед, издадени от предприятието в полза на фонда. Старите записи на заповед за 3.3 млн. г. марки, издадени от Веслец - 91 и джиросани от ТСБанк в полза на ДСК, обаче не са унищожени. Касата може да предяви по тях претенциите си за плащане в деня на падежите, фиксирани в тези ценни книги. Излиза, че Веслец - 91 веднъж трябва да издължи 2.5 млн. г. марки на ДФРР, и втори път още 3.3 млн. г. марки на ДСК.


В почти същата ситуация е и БДЖ


В края на 1995 г. ДФРР отпусна на ТСБанк рефинансиране от 1 млрд. лв., с което банката кредитира железниците, и като обезпечение получава от тях записи на заповед за съответната сума. Впоследствие ТСБанк джиросва част от въпросните записи в полза на ДСК като гаранция за взетото от нея рефинансиране. Тази операция е една от основните причини по-късно БДЖ да откаже сключването на тристранен договор с ТСБанк и ДФРР, според който вместо на банката да се издължава директно на фонда. Така днес БДЖ има пряко задължение към банката.


Спестовната каса обаче извади изпълнителни листове и блокира част от сметките на БДЖ. От БДЖ пък са готови да изплатят веднага дълга си, но не и да плащат два пъти - на ДСК и на ТСБанк. От касата са предложили схема за уреждането на задължението, но тя трябва да бъде приета и от синдиците на банката.


Интересни са и


операциите с авиокомпания Балкан


със Стомана - Перник, и с Антибиотик - Разград. През 1993 г. БНБ отпуска валутно рефинансиране на консорциум от банки - ПЧБ, ТСБанк, МИНЕРАЛБАНК, БАЛКАНБАНК и Стопанска банка, за кредитиране на авиокомпания Балкан. Специално ТСБанк получава по тази линия 2 млн. щ. долара, които предоставя на авиокомпанията срещу записи на заповед за около 2.2 млн. щ. долара. Но и тях през 1995 г. банката залага в полза на ДСК, гарантирайки част от взетото от нея рефинансиране.


Според параграф 31, на приетия през юли тази година Закон за държавния бюджет, държавата встъпи в задълженията на авиокомпанията към МИНЕРАЛБАНК, ПЧБ, ТСБанк, БАЛКАНБАНК и Стопанска банка, чийто общ размер бе около 37 млн. щ. долара. В същото време държавата се отказа от своите вземания от тези пет банки до размера на поетия дълг на авиокомпанията. Така на практика ТСБанк прехвърли върху държавните плещи вземанията си от Балкан, които към датата на операцията достигнаха около 2.5 млн. щ. долара. Но записите на заповед, издадени от авиокомпанията в полза на ТСБанк и впоследствие джиросани от банката в полза на ДСК, все още са в касата и до края на следващата година тя ще ги предяви на превозвача за плащане.


Случаите със Стомана - Перник, и с Антибиотик - Разград


са малко по-тривиални. Банката е отпуснала заеми на двете предприятия, които са обезпечени по познатия ни вече начин със записи на заповед. Пак по познатия ни начин по-късно кредитната институция ги джиросва в полза на ДСК срещу рефинансиране. В момента касата държи записи на заповед от Стомана - Перник, за около 8.7 млн. щ. долара и от Антибиотик - Разград, за над 600 хил. щ. долара и 374.4 млн. лева. Любопитно е дали двете дружества са изплатили задълженията си към ТСБанк и ако не, дали синдиците на банката имат претенции към въпросните предприятия? ДСК обаче извади изпълнителен лист по част от записите на заповед, издадени от Стомана - Перник. Проведени са и първите преговори между представителите на касата и пернишкия металургичен комбинат, но до окончателно споразумение за начина на издължаване все още не се стигнало.


Касата очаква съдебните власти да се произнесат по иска за изваждане на изпълнителни листове и срещу Антибиотик - Разград, и нищо чудно да се окаже, че и двете дружества ще трябва да плащат два пъти по един и същи дълг.


Подобна заплаха е надвиснала и над Балканкар холдинг заради издадени от него записи на заповед за около 501.7 хил. щ. долара, над Бургаски медни мини - за записи на заповед за близо 3.7 млн. щ. долара, над Плама - за записи на заповед за 15 млн. щ. долара, над Дунарит - за записи на заповед за 40 млн. лв., и над Топлофикация Пловдив-юг - за записи на заповед за 110.25 млн. лева.


Трябва да се подчертае, че според финансисти и юристи в изброените сделки трудно може да се открие нарушение на закона. В същото време те са доказателство как чрез финансови еквилибристики се източват пари от няколко места. А къде са потънали парите, след като дори и завидната изобретателност на шефовете на ТСБанк не я спаси от фалита, вече е друга тема.

Facebook logo
Бъдете с нас и във