Банкеръ Weekly

Общество и политика

НЕИЗВЕСТНИТЕ В НОВИТЕ ДАНЪЧНИ ЗАКОНИ

Въпрос: Ако една фирма извършва едновременно две действия: едната - облагаема с патентен данък, а другата - облагаема по общия ред, как трябва да бъде организирана счетоводната отчетност и как да се разпределят разходите, които са общи за двете дейности?


Пита Стефка Христова - счетоводител.


Съгласно чл. 34 (2) от ЗОДФЛ лицата, подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък, водят едностранно или двустранно счетоводство при спазване изискванията на Закона за счетоводството. А тези изисквания са:


Преките и конкретни разходи за всяка една от дейностите се разграничават в аналитичната отчетност.


Непреките и общи разходи, отнасящи се и за двете дейности, първоначално се регистрират в аналитичната отчетност, а след това се разпределят между двете дейности на възприета от предприятието база и метод. Тази база и метод са елемент на счетоводната политика на предприятието и задължително се оповестяват.


Въпрос: Фирмите, които през 1998 г. ще се облагат с окончателен годишен (патентен) данък, задължени ли са да плащат и данъците по чл.чл. 35 и 36 от ЗКПО?


Пита Асен Павлов - ЕТ.


Съгласно чл.чл. 35 и 36 от ЗКПО (Закона за корпоративното подоходно облагане) данъчно задължените лица по този закон плащат еднократен и окончателен данък върху разходите за тържества, представителни и развлекателни цели, за подаръци, за социални разходи, както и върху разходите за подръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили, когато с тях не се осъществява дейност по занятие.


Според чл. 2 (4) от ЗКПО местните юридически лица се облагат с окончателен годишен (патентен) данък, когато осъществяват само дейности, посочени в ЗОДФЛ и при условията на същия закон.


Съгласно чл. 30 от Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) с окончателен годишен данък се облагат физическите лица и предприятията в случаите, когато те извършват дейностите, посочени в чл.чл. 31 и 32 от същия закон, и годишният обем на приходите за предходната година от тези дейности е до 75 млн. лева.


Патентният данък се плаща за осъществяването на определен вид дейност, без оглед вида и размера на разходите и приходите от тази дейност. Поради това той се явява като алтернатива на данъците по ЗКПО, от което следва, че фирмите, които през 1998 г. ще плащат окончателен годишен (патентен) данък, няма да плащат данъците по чл.чл. 35 и 36 от ЗКПО.

Facebook logo
Бъдете с нас и във