Банкеръ Weekly

Общество и политика

НЕИЗВЕСТНИТЕ В НОВИТЕ ДАНЪЧНИ ЗАКОНИ

Въпрос: Как ще се обложи с данък лице, което извършва консултантски услуги и като едноличен търговец, и като физическо лице по граждански договори, а така също получава и доходи за даден под наем недвижим имот?


Пита Милена Недкова, едноличен търговец


Този въпрос изисква да изясним комбинираното данъчно облагане на доходи от три различни източника. Всеки един от тях има свои правила както за формиране на данъчната основа, подлежаща на облагане, така и за режима на авансовите данъчни вноски.


Общовалидните разпоредби и за трите вида доходи са дадени в глава четвърта, глава пета и чл. 35 от Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ).


Консултантските услуги не са поименно посочени в чл. 31 (1) от ЗОДФЛ като дейност, която се облага с окончателен годишен (патентен) данък. Затова ще разгледаме общовалидния ред за облагане.


Конкретните разпоредби за облагане на всеки един от посочените три вида доходи са отразени, както следва:


- за едноличните търговци - чл. 21 (1), чл. 29 (5), чл. 36 (3), т. 2, чл. 36 (4) и чл. 40 (4) от ЗОДФЛ;


- за гражданските договори - чл. 22 (1), т. 1, б. г и чл. 36 (3), т. 1 от ЗОДФЛ;


- за наемите - чл. 25 и чл. 36 (3), т. 2 от ЗОДФЛ.


Да изясним практическото приложение на тези разпоредби:


1. Формиране на данъчната основа за облагане на дохода на физическото лице от стопанската му дейност като едноличен търговец


Самата данъчна основа се определя по реда на глава втора от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Според него счетоводно отчетеният финансов резултат, независимо дали е положителен или отрицателен, се увеличава с посочените в чл. 23 (2) от ЗКПО данъчно непризнати разходи (с изключение на т. 11, 19 и 20) и се намалява със сумите, посочени в чл. 23 (3) от ЗКПО (с изключение на т.8), като се спазва ограничението сумите за дарения и пренесени загуби от минали години да не надвишават положителния финансов резултат. С това преобразуване се формира данъчната основа за облагане на дохода на физическото лице от стопанската му дейност като едноличен търговец.


2. Формиране на данъчната основа за облагане на реализирания доход от услуги, извършени по граждански договор


Данъчната основа за облагане дохода на физическото лице за получени приходи за услуги по граждански договор се определя, като от общата сума на приходите се намалят 35% данъчно признати разходи, както и вноските за социални, здравни, пенсионни и други осигуровки, които лицата са задължени да правят за своя сметка. Така получената данъчна основа може да се намали и с даренията, но не повече от 5% от нейната сума.


3. Формиране на данъчната основа за облагане дохода на физическото лице от наеми


Данъчната основа за облагане дохода на физическото лице от реализираните приходи от наеми се определя, като общата сума на тези приходи се намали с 20% данъчно признати разходи, без документиране, както и с до 5% от размера на данъчната основа за дарения.


4. Формиране на годишния облагаем доход


Годишният облагаем доход се определя като сума от данъчните основи на посочените три вида доходи, съгласно чл. 15 (2) от ЗОДФЛ.


5. Определяне размера на дължимия годишен данък


Сумата за дължимия годишен данък се определя върху сумарната данъчна основа с помощта на данъчната таблица към чл. 35 (1) от ЗОДФЛ.


6. Определяне размера на годишния данък за внасяне


От размера на дължимия годишен данък, като се намали авансово внесеният през годината данък, се определя сумата на данъка за внасяне.


7. По въпроса за авансовите вноски от данъка


Съгласно чл. 36 (4) от ЗОДФЛ едноличните търговци правят авансови вноски от данък през годината, за стопанската си дейност като такива, по реда и сроковете, предвидени в ЗКПО.


Задължението за авансови вноски от данък върху доходите от граждански договори и наеми възниква съгласно чл. 36 (2) от ЗОДФЛ, след като облагаемият доход от всички източници превиши годишния необлагаем доход, който е на сума от 720 хил. лева. Авансовият данък е в размер на 15% върху сумата, превишаваща годишния необлагаем доход. Това са общите постановки при тези два вида доходи. Различието се изразява в следното:


Авансовият данък при доходите от граждански договори се удържа и внася от платеца до 10-о число на следващия месец по сметката на данъчната служба по местоседалището на възложителя.


Авансовите вноски от данък за доходите от наеми се извършват от наемодателя в срок до 15-о число на месеца след изтичане на тримесечието по сметката на данъчната служба по местоживеенето му.


Редът и начинът за определяне на авансовите вноски от данъка по ЗКПО и сроковете за тяхното извършване подробно бяха изяснени в предишните броеве на вестника.

Facebook logo
Бъдете с нас и във