Банкеръ Daily

Общество и политика

2020 г. завърши с най-ниската регистрирана безработицата след края на извънредното положение

Равнището на регистрирана безработица в страната през декември е 6.7% според статистика на Агенцията по заетостта. Това е най-ниската регистрирана стойност след края на извънредното положение обявено на 13 май 2020 г. Спрямо месец ноември същата година няма промяна в стойността на показателя, а спрямо декември 2019 г. се наблюдава ръст от 0.8 пункта.

<!--[endif]-->

<!--[if--><!--[endif]-->

В края на месец декември регистрираните безработни в бюрата по труда според данните на агенцията са били 220 292, което е с 1 452 лица повече от ноември. На годишна база увеличението е с 25 577 лица.

За ползване на посредничеството и услуги пък са се регистрирали нови 32 607 души, както и други 488 от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери. 

Започналите работа през месеца са достигнали 12 253, 

като в сравнение със същия месец на 2019 година се отчита ръст с 8.2%. През изминалия месец 523 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

От тях 81.2% са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 26,8% от всички започнали работа, следвани от търговията – с 17,1%, държавното управление – 6,8%, строителството – 4,7%, и др.

Субсидирани са работните места на 2 309 безработни от рисковите групи – 462 по програми и мерки за заетост и 1 847 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 8 335 лица, като само през декември са сключени трудови договори с нови 751 безработни.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като трети дизайн на 60/40 и 80/20 са осигурили запазването на заетостта на повече от 300 хил. заети лица от май до края на декември.

Мярката „Запази ме” за компенсиране заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури само за месец от старта си гарантиран минимален доход на 14 544 работници и служители в над 3100 фирми.

В присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, през 2020 г. при спазване на всички противоепидемични мерки, са включени малко над 15 300 безработни лица.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 7 572.

Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (40.0%), следват търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (10.5%),  строителството (7.8%), административните и спомагателните дейности (7.7%), държавното управление (7.6%)  и  финансови и застрахователни дейности (5.1%).

Най-търсените професии през месецa са: машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; стопански и административни специалисти; монтажници; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; продавачи; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; персонал, полагащ грижи за хората; водачи на МПС и подвижни съоръжения и др.                 <!--![endif]--><!--![if-->

<!--[if-->

<!--[endif]-->

<!--[if--><!--[endif]--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[if--><!--[endif]--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->

<!--![endif]--><!--![if-->

<!--[if--><!--[endif]--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[if--><!--[endif]--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->

Facebook logo
Бъдете с нас и във