Банкеръ Weekly

Общество и политика

НЕИЗВЕСТНИТЕ В НОВИТЕ ДАНЪЧНИ ЗАКОНИ

Въпрос: Пояснете правилата
за данъчното и счетоводно третиране на разходите за експлоатация
на леките автомобили, социалните разходи и разходите за представителни
цели и посрещане на гости.


Пита: Владимир Марков
- управител на ООД от гр. София


За първи път в нашето
законодателство се въведе правилото за данъчно облагане на някои
разходи вместо тяхното лимитиране. Доколко това е целесъобразно
ще бъде доказано от предстоящото му прилагане на практика.


Правилата за това ново
данъчно облагане са уредени с текстовете на чл.чл. 35, 36, 37,
48 и 55 от Закона за корпоративното подоходно облагане и чл. 29(5)
от Закона за облагане доходите на физическите лица.


Обектите на облагане и
данъчните ставки са следните:


- Разходите за тържества,
представителни и развлекателни цели, както и за подаръци, които
не носят търговското наименование или търговската марка на данъчно
задълженото лице, се облагат с еднократен и окончателен данък
в размер на 25 процента.


- Социалните разходи,
които по същество представляват допълнителни парични и натурални
възнаграждения на персонала, включително и този по договори за
възлагане на управление, се облагат с еднократен и окончателен
данък в размер на 20 процента.


- Разходите за поддръжка,
ремонт и експлоатация на леки автомобили, когато с тях не се осъществява
дейност по занятие, се облагат с еднократен и окончателен данък
в размер на 20 процента.


Платци на тези данъци
(данъчно задължени лица) са:


- местните юридически
лица със стопанска дейност, както и едноличните търговци;


- местните юридически
лица с идеална цел и организациите на бюджетна издръжка, когато
извършват стопанска дейност;


- местните неперсонифицирани
дружества и


- чуждестранните юридически
лица и неперсонифицирани дружества, които осъществяват стопанска
дейност в страната.


Тези нови данъци представляват
разходи за дейността на горепосочените данъчно задължени лица
и с тях не се преобразува финансовият резултат при данъчното облагане
на печалбата. Тази разпоредба е базата за тяхното счетоводно отчитане.


Начисляването на данъка
става едновременно с осчетоводяването на съответния разход, като
съобразно вида и характера на разхода се дебитира същата сметка,
а именно:


Сметка 601 - при материалните
разходи;


Сметка 602 - при разходите
за външни услуги;


Сметка 605 - при социалните
разходи.


Начисленият данък се отразява
по кредита на сметка 454 Разчети за други данъци и дългове,
респ. по новосъздадената аналитична подсметка Данък по чл.
35 и 36 от Закона за корпоративното подоходно облагане.


Внасянето на горепосочените
еднократни и окончателни данъци от данъчно задължените лица става
в срок до 15-о число на месеца, следващ месеца на начисляването
им.


За въпросните разходи,
направени през януари 1998 г., срокът е 15 февруари. Затова побързайте
да ги начислите и внесете, защото се налагат следните санкции:
на данъчно задължените лица - имуществена санкция в размер на
невнесения данък, а на представляващите ги управители - глоба
до 500 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във