Банкеръ Weekly

Общество и политика

20 депутати подготвят правилника на парламента

Ку­ри­оз­но или не, но но­ви­ят пра­вил­ник на пар­ла­мен­та се под­гот­вя от двой­но по­ве­че хо­ра в срав­не­ние с ми­на­ло­го­диш­ния. То­га­ва във Вре­мен­на ко­ми­сия за из­ра­бот­ва­не на про­ект на Пра­вил­ник за ор­га­ни­за­ци­я­та и дей­ност­та на На­род­но­то съб­ра­ние с пред­се­да­тел Мая Ма­но­ло­ва учас­т­ва­ха ед­ва де­вет ду­ши, а се­га те са двай­сет. Се­дем от тях са хо­ра на ГЕРБ, ко­и­то из­лъ­чи­ха за пред­се­да­тел Кра­си­мир Ци­пов. По три мес­та по­лу­чи­ха “БСП - ля­ва Бъл­га­рия” и ДПС, по два­ма пред­с­та­ви­те­ли из­лъ­чи­ха от Ре­фор­ма­тор­с­кия блок и от Пат­ри­о­тич­ни­ят фронт и по ед­но мяс­то бе от­ре­де­но за “Ата­ка”, АБВ и “Бъл­гар­с­ки де­мок­ра­ти­чен цен­тър” (БДЦ) (бел.ред. - пар­ла­мен­тар­на­та гру­па на “Бъл­га­рия без цен­зу­ра”). То­ва ста­на яс­но в сря­да (29 ок­том­в­ри), ко­га­то на вто­ро­то си за­се­да­ние де­пу­та­ти­те гла­су­ва­ха със­та­ва на три вре­мен­ни ко­ми­сии.

Прав­на­та ко­ми­сия съ­що бе ог­ла­ве­на от Да­на­ил Ки­ри­лов от ГЕРБ, ка­то в нея вли­зат още шест не­го­ви съ­пар­тий­ци: Ди­ми­тър Ла­за­ров, Де­сис­ла­ва Ата­на­со­ва, Кра­си­мир Ци­пов, Ал­ти­мир Ада­мов, Сви­лен Ива­нов и Доб­ро­мир Про­да­нов. Гру­па­та на “БСП - ля­ва Бъл­га­рия” по­лу­чи три мес­та, съ­що кол­ко­то и Дви­же­ни­е­то за пра­ва и сво­бо­ди (ДПС). Тех­ни­те пред­с­та­ви­те­ли съ­от­вет­но са: Мая Ма­но­ло­ва, Чав­дар Ге­ор­ги­ев и Фи­лип По­пов от со­ци­а­лис­ти­те и Че­тин Ка­зак, Мит­хат Ме­тин и Ха­мид Ха­мид от ДПС.

С по два­ма чле­но­ве раз­по­ла­гат Ре­фор­ма­тор­с­ки­ят блок и Пат­ри­о­тич­ни­ят фронт в ли­це­то на Ди­ми­тър Дел­чев и Пе­тър Сла­вов и Хрис­ти­ян Ми­тев и Емил Ди­мит­ров - Ре­ви­зо­ро. Де­пу­та­ти­те на АБВ, БДЦ и “Ата­ка” по­лу­чи­ха по ед­но мяс­то, съ­от­вет­но за Ки­рил Цо­чев, Ни­ко­лай Хай­тов и Явор Но­тев.

Пред­се­да­тел на вре­мен­ната Ко­ми­сия по бю­джет и фи­нан­си ста­на ек­с­пер­тът на ГЕРБ Мен­да Сто­я­но­ва. Сна­ря­же­ни­е­то на гер­бе­ри­те се до­пъл­ва още от Ивай­ло Мос­ков­с­ки, Ди­ми­тър Глав­чев, Вла­дис­лав Ни­ко­лов, Де­лян Доб­рев, Ли­ля­на Пав­ло­ва и Ди­а­на Йор­да­но­ва.

Ек­с­пер­ти­те на со­ци­а­лис­ти­те в та­зи гру­па са Ру­мен Ге­чев, Пе­тър Къ­нев и Ге­ор­ги Тър­но­ва­лийс­ки, до­ка­то три­о­то на ДПС е в със­тав Али­ос­ман Има­мов, Пе­тър Чо­ба­нов и Йор­дан Цо­нев. Ре­фор­ма­тор­с­ки­ят блок из­б­ра в Ко­ми­си­я­та по бю­джет и фи­нан­си да вля­зат Ди­ми­тър Та­нев и Кор­ман Ис­ма­и­лов, а Пат­ри­о­тич­ният фронт - Ва­ле­ри Си­ме­о­нов и Емил Си­ме­о­нов.

Лю­бо­пит­но­то е, че най-сил­ни­ят ико­но­мист на бло­ка - бив­ши­ят ли­дер на “Си­ня­та ко­а­ли­ция” Мар­тин Ди­мит­ров, кой­то бе за­мес­т­ник-пред­се­да­тел на Ко­ми­си­я­та за бю­джет и фи­нан­си в 40-ото На­род­но съб­ра­ние, то­зи път не по­лу­чи мяс­то в нея. То­ва пот­вър­ж­да­ва впе­чат­ле­ни­е­то, че мес­та­та в ко­а­ли­ци­я­та се раз­п­ре­де­лят по кво­тен прин­цип. Имен­но по та­зи при­чи­на и за­мес­т­ник-пред­се­да­те­ли­те на “Дви­же­ние Бъл­га­рия на граж­да­ни­те” Ди­ми­тър Дел­чев и Ди­ми­тър Та­нев за­е­ха две от че­ти­ри­те мес­та в две­те важ­ни вре­мен­ни ко­ми­сии. Дру­ги­те два ман­да­та ос­та­на­ха за Кор­ман Ис­ма­и­лов, пред­се­да­тел на На­род­на пар­тия “Сво­бо­да и Дос­тойн­с­т­во”, и Пе­тър Сла­вов, кой­то е част от Граж­дан­с­ка­та кво­та на ко­а­ли­ци­я­та. По ед­но мяс­то се по­ла­гат на ос­та­на­ли­те три пар­тии в Ко­ми­си­я­та по бю­джет и фи­нан­си за Ге­ор­ги Ко­ва­чев от БДЦ, Ни­ко­лай Алек­сан­д­ров от “Ата­ка” и Ивай­ло Кал­фин от АБВ. Ин­те­рес­но е, че две от най-важ­ни­те ли­ца на БДЦ - Ру­мен Йон­чев и Свет­лин Тан­чев, съ­що не по­пад­на­ха във вре­мен­ни­те ко­ми­сии.

На вре­мен­на­та бю­джет­на ко­ми­сия ще бъ­де въз­ло­же­но из­гот­вя­не­то на док­лад вър­ху док­ла­да на БНБ за съ­би­ти­я­та око­ло КТБ, как­то и раз­г­леж­да­не на под­гот­ве­на­та от слу­жеб­но­то пра­ви­тел­с­т­во ак­ту­а­ли­за­ция на бю­дже­та за 2014 го­ди­на.

Та­зи ко­ми­сия ще раз­вър­з­ва въ­зе­ла око­ло КТБ, обя­ви де­пу­та­тът от ДПС и бивш пред­се­да­тел на бю­джет­на­та ко­ми­сия Йор­дан Цо­нев. На сво­е­то пър­во за­се­да­ние ко­ми­си­я­та из­с­лу­ша БНБ, с ко­е­то за­поч­на фак­ти­чес­ки­ят раз­го­вор за КТБ.

Ка­то точ­ка вто­ра от днев­ния ред за­ко­ноп­ро­ек­тът, за­ся­гащ КТБ, кой­то Цо­нев е под­гот­вил за­ед­но с Де­лян Пе­ев­с­ки, вне­сен в На­род­но­то съб­ра­ние ка­то до­пъл­не­ние на За­ко­на за кре­дит­ни­те ин­с­ти­ту­ции, бе­ше при­ет на пър­во че­те­не. Чу­ха се гла­со­ве, че за­ко­нът ще се дви­жи ско­рос­т­но от пар­ла­мен­та.

По се­гаш­на­та за­ко­но­ва про­це­ду­ра, след ка­то квес­то­ри­те ос­че­то­во­дят дан­ни­те на оди­то­ри­те и ги вка­рат в сче­то­вод­с­т­во­то на са­ма­та бан­ка, те ще пред­с­та­вят сче­то­вод­ния ба­ланс на БНБ. Цен­т­рал­на­та бан­ка ще има пет­д­не­вен срок за от­не­ма­не на ли­цен­за на бан­ка­та и до 20 дни ще за­поч­не из­п­ла­ща­не­то на га­ран­ти­ра­ни­те вло­го­ве.

Facebook logo
Бъдете с нас и във