Банкеръ Weekly

Общество и политика

1998-А ОСТАНА ВЯРНА НА СЕБЕ СИ - ДОХОДНОСТТА ПРОДЪЛЖИ ДА СПАДА


Банките разполагаха с достатъчно левове по сметките
си при БНБ за да посрещат собствените и на клиентите си разплащания.
Излишъците над необходимото за поддържане на салдата си в Централната
банка търговските банки се опитваха да пласират и на междубанковия
паричен пазар. Предлагането доминираше над търсенето - то беше
за малки обеми. Лихвените нива, при които се разменяха депозити
и се сключваха репо сделки, отново се задържаха на нивата от предишната
седмица. За срокове до два дни левов ресурс се предоставяше срещу
2.0-2.3%, а до една седмица - срещу 2.4-2.6 процента. Цената му,
при срок на възстановяване до един месец, варираше в зависимост
от сумите и контрагентите между 3.5 и 4.5 процента.


Затвърдилото се вече месец голямо предлагане на левов
ресурс на междубанковия паричен пазар се отрази и върху резултатите
от проведените през изминалата седмица аукциони за ДЦК. Миналия
понеделник 14 декември БНБ проведе два аукциона за продажба на
ценни книжа. Бяха предложени обичайните тримесечни сконтови книжа
с обща номинална стойност от 5 млрд. лева. За закупуването им
се състезаваха малко над 8 млрд. лева. Достигнатите покупни цени
са рекордно високи за 1998 година. Минималната, средната и максималната
цена за 100 лв. номинал са 98.76 лв., 98.77 лв. и 98.78 лева.
Те за трети пореден път са с по една стотинка по-високи в сравнение
с цените на предишния аукцион. Така ОЛП, определян на база достигната
средна проста годишна доходност от първична продажба на книжа
с тримесечна срочност, се понижи от 5.04 до 4.99 процента. За
първи път през тази календарна година основният лихвен процент
(ОЛП) е под 5%, макар и само с една стотна. Единствено през 1997
г. бяхме свидетели и на по-ниски стойности на ОЛП. От 27 октомври
1997 г. той беше 4.87%, а от 3 ноември 1997 г. - 4.95 процента.


Обявените за продажба ДЦК на другия организиран от
Централната банка в понеделник (14 декември) аукцион бяха шестмесечни
също сконтови книжа. За обявените за продажба 10 млрд. лв. обща
номинална стойност участниците предложиха 17.35 млрд. лева. Цените
и на тези книжа достигнаха до рекордно високи стойности за цялата
1998 година. Министерството на финансите съобщи, че са достигнати
минимална, средна и максимална цена за 100 лв. номинал съответно
97.42 лв., 97.44 лв. и 97.45 лева. Простата годишна доходност
в този случай е 5.27 процента. Това е и най-ниската за настоящата
и за предходната година доходност за книжа с такава срочност.
Най-високата средна доходност от първична покупка на полугодишни
книжа, за 1998 г. са носили книжата, платени на 5 януари 1998
г. - тогава тя е била 7.12 процента.


Днес (21 декември) БНБ провежда два аукциона за продажба
на ДЦК. На единия от тях ще се продават редовните тримесечни сконтови
ценни книжа с обща номинална стойност от 5 млрд. лева. На другия
аукцион се предлагат едногодишни, също безлихвени книжа с обща
номинална стойност 10 млрд. лева. Дали ще бъдем свидетели на още
по-високи покупни цени, ще разберем по късно, когато Министерството
на финансите огласи постигнатите резултати. Нека да си припомним,
че и от продажбата на предишните 12-месечни ДЦК достигнатата средна
годишна доходност от 6.48% беше най-ниската за 1998 година.


Вторичният пазар на ДЦК през изминалата седмица като
че ли вече беше обхванат от предпразнично настроение. Много добрата
левова ликвидност на първичните дилъри продължи да ги кара да
задържат в портфейлите си придобитите вече ДЦК. Много малко от
тях бяха склонни да ги продават. В резултат на това обемът на
изтъргуваните ценни книжа за цялата седмица беше едва 5 млрд.
лева. Търговията със ЗУНК-облигации, деноминирани в щатски долара,
също отбеляза застой. Липсата на интерес към покупки и продажби
на тези книжа задържа цената им на нивата от предишната седмица
- на около 59 щ. долара за 100 щ. долара номинал. БНБ регистрира
много прехвърляния на ЗУНК-облигации в полза на Министерството
на финансите, предназначени за плащания по сключени вече приватизационни
сделки. Цената, при която приватизаторите придобиваха облигациите
в зависимост от обема на сделката, се движеше в границите между
59 и 62 щ. долара за 100 щ. долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във