Банкеръ Weekly

Общество и политика

НЕИЗВЕСТНИТЕ В НОВИТЕ ДАНЪЧНИ ЗАКОНИ

АВАНСОВИТЕ ДАНЪЧНИ ВНОСКИ


Рубриката се води от Теодор Михайлов, главен експерт-счетоводител


I. По Закона за корпоративното подоходно облагане


1. Как ще се определят авансовите вноски от данъка върху печалбата за републиканския и за общинските бюджети през тази година?


Пита Елена Бояджиева от гр. София


Отговор: Принципните разпоредби за авансовите вноски от данъка върху печалбата и от данъка за общините се съдържат в чл. 56 и 57 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Изключение от тези принципи са допуснати само за авансовите вноски за първото тримесечие на 1998 г. и те са посочени в параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби на същия закон.


Съгласно чл. 36 (4) от Закона за облагане доходите на физическите лица и едноличните търговци, а в определени случаи нотариусите и лекарите, правят авансовите вноски от дохода си по реда на ЗКПО.


Следователно отговорът на поставения въпрос засяга всички предприятия - юридически лица и еднолични търговци, както и в определени ситуации - нотариусите и лицата, упражняващи частна медицинска практика.


Във връзка с определянето на авансовите вноски за 1998 г. Министерството на финансите - ГУ Данъчна администрация издаде указание под N ГДУ-01/13.01.1998 година. Те са адресирани до териториалните управления на данъчната администрация. Изяснените в тези указания въпроси са жизненоважни за всички предприятия и еднолични търговци (повечето от които нямат възможност да разполагат и да се запознаят с тях, а някои срокове за изпълнението им вече изтичат), в следващото изложение ще разгледаме всички конкретни случаи във връзка с авансовите вноски от печалбата и дохода през 1998 година.


Месечни авансови вноски от юридическите лица:


Месечните авансови вноски се правят до 15-о число на текущия месец.


За периода от 1 януари до 31 март 1998 г. месечните авансови вноски за данъка върху печалбата и данъка за общините се изчисляват на основата на 1/3 от облагаемата печалба за първото тримесечие на 1997 г., без да се коригират с коефициента 0.9, установен с параграф 39 от Закона за държавния бюджет на Република България за 1998 година.


Авансовата вноска на данъка за общините се определя, като върху 1/3 от облагаемата печалба за първото тримесечие на 1997 г. се приложи ставка 10 процента.


Авансовата вноска за данък върху печалбата се определя като върху 1/3 от облагаемата печалба на първото тримесечие на 1997 г., намалена с данъка за общините, се приложи съответната данъчна ставка: 20%, при отчетена годишна печалба до 50 млн. лв., или 30% при отчетена годишна печалба над 50 млн. лева.


Пример: Предприятие е отчело печалба за 1997 г. 7.200 млн. лв., от които 900 хил. лв. през първото тримесечие.


Авансовите вноски за всеки един от месеците януари, февруари и март на 1998 г. ще бъдат определени така:


* 900 хил. лв. : 3 = 300 хил. лв.


* данък за общините: 300 хил. лв., умножено по 10% = 30 хил. лв.


* данък върху печалбата: 300 хил. лв. - 30 хил. лв. = 270 хил. лв., умножено по 20% = 54 хил. лева.


Когато за първото тримесечие на 1997 г. облагаемата печалба е отрицателна величина или фирмата е новоучредена след първото тримесечие, не се правят месечни авансови вноски за първото тримесечие на 1998 година.


Когато облагаемата печалба за 1997 г. е положителна величина, месечните авансови вноски за периода 1 април - 31 декември 1998 г. за данъка върху печалбата и данъка за общините се правят на основата на 1/12 част от годишната облагаема печалба за 1997 г., коригирана с коефициента 0.9, определен по параграф 39 от Закона за държавния бюджет на Република България за 1998 година.


Тримесечни авансови вноски от юридическите лица:


Тримесечните авансови вноски се извършват до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, като за четвъртото тримесечие не се правят авансови вноски.


По принцип данъчно задължените лица, чиято облагаема печалба по отчета за 1997 г. е отрицателна величина, правят тримесечни авансови вноски на база облагаемата си печалба за съответния период на 1998 г. с натрупване. Изключение от този принцип е случаят, при който облагаемата печалба за първото тримесечие на 1997 г. е положителна величина, а облагаемата годишна печалба за 1997 г. е отрицателна величина. В този случай данъчно задължените лица правят месечни авансови вноски за първото тримесечие на 1998 г., които се уравняват към 15 април 1998 година. За периода след 1 април 1998 г. се правят авансови тримесечни вноски на база горепосочения принцип.


Новообразуваните през годината данъчно задължени лица правят тримесечни авансови вноски на база облагаемата си печалба за съответния период на текущата година с натрупване, считано от датата на регистрацията им.


Авансови вноски от физическите лица, които формират данъчната основа за доходите от дейността си по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане


Авансови вноски по реда на ЗКПО правят предприятията на едноличните търговци, както и нотариусите и лицата, упражняващи частна медицинска практика, избрали реда за формиране на данъчната основа за доходите от дейността си по реда на ЗКПО.


Месечните авансови вноски за първото тримесечие на 1998 г. се правят на база 1/3 от дохода за облагане за първото тримесечие на 1997 година.


Месечните авансови вноски за периода от 1 април до 31 декември 1998 г. се правят на база 1/12 част от дохода за облагане за 1997 г., коригиран с коефициента 0.9.


Данъчно задължените лица, приключили дейността си за 1997 г. на загуба, както и новорегистрираните през 1998 г., правят тримесечни авансови вноски на база данъчната основа за съответния период на текущата година с натрупване.


Едноличните търговци, нотариусите и лицата, упражняващи частна медицинска практика, не дължат данък за общините.


Авансови вноски при преобразуването на юридически лица


Когато търговски дружества се вливат или сливат през първото тримесечие на 1998 г., месечните авансови вноски за същото тримесечие се правят на база облагаемата печалба на преобразуващите се дружества за първото тримесечие на 1997 г., без прилагане на коефициента 0.9.


Когато търговските дружества се влизат или сливат през периода 1 април - 31 декември 1998 г., месечните авансови вноски се правят на основата на 1/12 част от годишната облагаема печалба на участващите в преобразуването дружества за 1997 г., коригирана с коефициента 0.9.


При разделяне и отделяне, ако то става през първото тримесечие на 1998 г., базата за определяне на месечните авансови вноски за този период е съответната част от облагаемата печалба за първото тримесечие на 1997 г., установена пропорционално на собствения капитал, без да се прилага коефициентът 0.9.


При разделяне и отделяне през периода 1 април - 31 декември 1998 г. месечните авансови вноски се определят на база 1/12 част от съответната облагаема печалба за 1997 г., установена пропорционално на собствения капитал, коригирана с коефициента 0.9.


Общи разпоредби за всички данъчно задължени лица


Когато юридическите лица, едноличните търговци, нотариусите и лекарите на частна практика преценят, че с авансовите вноски ще надвишат дължимия годишен данък, имат право да поискат от данъчната служба по местоседалището си да намали размера на авансовите им вноски.


Юридическите лица и едноличните търговци - преработватели на селскостопанска продукция и тютюн, не правят авансови вноски за периода от април до септември.


Едноличните търговци, които осъществяват земеделско производство и/или само дейности, за които се облагат с окончателен годишен (патентен) данък, не правят авансови вноски през 1998 година.


Очакваме писмено въпросите на нашите читатели!

Facebook logo
Бъдете с нас и във