Банкеръ Weekly

Общество и политика

102 МЛРД. ЛВ. ПЕЧАЛБА ОСТАВАТ В ОББ

Акционерите на ОББ направиха лека рокада в мениджърския екип на кредитната институция. На годишното си общо събрание на 17 юни тази година те решиха, че досегашният представител на ЕБВР - Пиер Мелингер, заедно с Майкъл Стентън ще представляват CIBC Openheimer. Така г-н Мелингер зае мястото на оттеглилия се Джефри Конър. За нов член на съвета на директорите на ОББ акционерите избраха Роджър Лебарон. Той заедно със Сали Уорън ще представлява ЕБВР. Г-н Лебарон е завършил бизнесадминистрация в Калифорнийския университет и има повече от двайсетгодишен опит в първокласни финансови институции, като 15 години е работил в Deutshe Bank. През последните пет години той е старши-кредитен инспектор в ЕБВР и отговаря за кредитния й портфейл в Източна Европа.


Представители на БУЛБАНК в управлението на ОББ остават Чавдар Кънчев и Венцислав Антонов. Последните две места в ръководния екип се заемат от Стилиян Вътев и Радка Тончева, които остават изпълнителни директори на ОББ. Без наследник все още е само мястото на Олег Недялков. Той напусна ОББ в края на миналата година и в момента е член на надзорния съвет на Доверие - Обединен холдинг, от чиято структура банката изтегли цялото си акционерно присъствие през март тази година.


ОББ отчете положителен финансов резултат за 1997 г., надхвърлящ 111.1 млрд. лева. От всички приходи с най-голям дял са чистите приходи от курсови разлики - 69.6%, следвани от нетните приходи от лихви - 25.5 процента. Банката е платила над 8.6 млрд. лв. данък върху печалбата - сравнително малка сума на фона на големия финансов резултат. Не трябва обаче да се забравя, че според параграф 9 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане Държавни банки, в които е продадено повече от половината акционерно участие на недържавни институции, се освобождават от данък върху печалбата, реализирана в резултат на курсови разлики по валутни активи за 1997 година. ОББ е единствената банка, която има правото да ползва подобна преференция, тъй като бе приватизирана през юли миналата година, когато делът на БКК, възлизащ на 98%, бе закупен от БУЛБАНК, ЕБВР и CIBC Openheimer, които придобиха съответно 35%, 35% и 30 процента. И тъй като печалбите от курсови разлики са две трети от положителния финансов резултат на ОББ, данъкът върху печалбата, която тя плаща, е около 7.8% от него. Чистата печалба на ОББ за 1997 г. е 102 млрд. лева. По предложение на председателя на съвета на директорите Пиер Мелингер тя бе заделена във фонд Резервен на банката.


Разбирам, че някои от дребните акционери може би ще бъдат недоволни от моето предложение да не се раздават дивиденти. Капитализирането на печалбата обаче допълнително ще укрепи банката, а през следващите години ще има възможност да се дадат и дивиденти, заяви г-н Мелингер.


Капитализирането на печалбата значително увеличава възможностите на ОББ да отпуска кредити. Към март тази година капиталовата й база вече е 151.7 млрд. лева. При това положение финансовата институция може да отпуска на една фирма кредити за над 37.9 млрд. лв. (около 21.1 млн. щ. долара). Това значително увеличава възможностите на банката за по-бързо навлизане в реалния сектор, тъй като тя може да задоволи потребностите от финансиране на най-големите български предприятия. Намеренията на акционерите на ОББ за развитие на нейната кредитна дейност се потвърждават и от решението им да включат в мениджърския екип Роджър Лебарон, който е специалист в кредитирането.


На общото събрание, проведено на 17 юни, акционерите на ОББ приеха и докладите на двете специализирани одиторски предприятия - АФА ООД и Ernst Young. Според представителката на АФА ООД Рени Йорданова през 1997 г. ОББ значително е подобрила качеството и възвръщаемостта на кредитния си портфейл. В края на 1997 г. редовните кредити са 59.1% от общия размер на отпуснатите заеми, докато предната година те са били 48 процента. Надхвърлени са и минималните изисквания на БНБ за капиталова адекватност. В края на 1997 г. общата капиталова адекватност е 38.48% при минимално изисквани от Централната банка - 8 процента.


Акционерите освободиха от отговорност всички членове на управителния и надзорния съвет на ОББ за дейността им 1 януари до 25 юли 1997 година. През този период в управителния съвет на банка бяха Стилиян Вътев, Радка Тончева и Олег Недялков, а в надзорния - БКК, в качеството си на юридическо лице, Валентин Коркинов и Стоян Кръстев. След приватизацията на банката през юли 1997 г. тя премина на едностепенна структура на управление. Новите акционери избраха деветчленен съвет на директорите в състав: Пиер Мелингер и Сали Уорън - представители на ЕБВР, Майкъл Стентън и Джефри Конър - от CIBC Openheimer, Чавдар Кънчев и Венцислав Антонов - от БУЛБАНК, както и Стилиян Вътев, Радка Тончева и Олег Недялков. Акционерите освободиха от отговорност и членовете на съвета на директорите за дейността им през 1997 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във