Плажовете Карадере, Пашадере и Корал вече са изцяло в европейската екомрежа Натура 2000.