Банкеръ Daily

Новини

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ ТРЕЙД ЩЕ СЕ ПРЕОБРАЗУВА

Общо събрание на облигационерите на Зърнени храни трейд АД ще разглежда предложение за преобразуване чрез сливане на Зърнени храни трейд АД, с Химимпорт Агрохимикали ЕООД, София, Зърнени храни - Вълчи дол АД, София, Слънчеви лъчи България АД, София, Бек Интернешънъл АД, София, Зора АД, Русе, Прима Агрохим ЕООД, Добрич и Зърнени храни Балчик ЕАД, София. Активите, пасивите и имуществените права и задължения на Зърнени храни трейд, се поемат от новоучредяващото се дружество Зърнени храни България АД, София. Освен това облигационерите ще гласуват и за упълномощаване на Йонко Дочков Петров - в качеството му на избран представител на облигационерите на Зърнени храни трейд АД, да вземе участие в насроченото извънредно общо събрание на акционерите на Зърнени храни трейд АД, и да запознае присъстващите акционери с взетото от облигационерите на дружеството решение. При липса на кворум извънредното общо събрание ще се проведе на 22 ноември 2007 г. на същото място и при същия обявен дневен ред.
Акционери в дружеството, което извършва търговия на едро с хранителни продукти, са кипърската фирма Ноутап Къ - Къмпани с дял от 84% от капитала и Слънчеви лъчи Трейд ЕООД, София с 15 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във