Банкеръ Daily

Новини

ЗММ МЕТАЛИК НАМАЛИ НЕТНАТА СИ ЗАГУБА ДО 201 ХИЛ. ЛЕВА

Пазарджишкият производител на металорежещи машини ЗММ Металик намали нетната си загуба през третото тримесечие на тази година до 201 хил. лв. при 362 хил. лв. за същия период на 2006 година. Това се дължи на повишаването на нетните приходи от продажби с 381 хил. лв. до 1.902 млн. лв., като тук най-големи са приходите от продажба на продукция - 1.730 млн. лева.
През отчетния период предприятието извършва производствена дейност, но тя не е довела до развитие в обема на поръчките и те остават на нивото от 2006 година.
Капиталът на дружеството се състои от 201 хил. броя обикновени, безналични, поименни акции с номинал на една акция един лев. КТИ Съединение АД - София държи 134 149 ценни книжа, представляващи 66.741%, а Индустриален капитал - холдинг АД - София други 36 180 бр. акции, или 18 на сто. Останалите се държат от други по-малки акционери.
Предметът на дейност на дружеството е свързан с производството на металорежещи машини. То се управлява от Съвет на директорите в състав: Лазерни и оптични технологии 2000 АД, Пловдив, представлявано от Чавдар Василев Младенов, Компания за технологии и иновации Съединение АД, София, представлявано от Стефан Гълъбов Стефанов и Асен Иванов Конарев, заедно и поотделно, Балкан Сис АД, Пловдив, представлявано от Петър Нейчев Нейчев, Енчо Евгениев Чолаков и Димитър Антонов Нейчев, заедно и поотделно. ЗММ Металик АД се представлява от изпълнителния директор - Лазерни и оптични технологии 2000 АД, представлявано от Чавдар Василев Младенов, който да представлява дружеството пред трети лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във