Банкеръ Daily

Новини

ЗММ-ЯКОРУДА УВЕЛИЧИ КАПИТАЛА СИ СЪС 177 639 НОВИ АКЦИИ

Общото събрание на акционерите на ЗММ-Якоруда АД - Якоруда (3ZY), проведено на от 27 септември е взело решение да бъде едновременно намален и увеличен капитала на дружеството. Той се намалява от 230 930 лв., разпределен в 177 639 броя акции с номинална стойност 1.30 лв. всяка една на 177 639 лв. чрез намаляване на номиналната стойност на вече издадените акции на 1 лев. Едновременно с това събранието приема решение и за увеличаване на капитала на дружеството от 177 639 лв. на 355 278 лв. чрез издаване на нови 177 639 броя акции с номинална стойнос 1 лев всяка една по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез превръщане на част от неразпределената печалба в капитал. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението им, имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на събранието за увеличаване на капитала. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на БФБ-София, в резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 9 октомври.
Акционерите са приели доклада на управителните органи за дейността на дружеството и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007 година. Решено е печалбата, в размер на 175 хил. лв., да бъде заделена като Неразпределена печалба.
Общото събрание е освободило от отговорност членовете на съвета на директорите - Розалия Хайруллина, инж.Титко Манджуков - изпълнителен директор, и инж. Мустафа Хаджисюлейман, за дейността им през изминалата година. Заедно с това са гласувани промени и е избран нов съвет на директорите с петгодишен мандат в състав Розалия Хайруллина, Дамир Хайруллин, Венера Хайруллина, Титко Манджуков и Мустафа Хаджисюлейман.
Одобрени са и предложените промени в устава на ЗММ-Якоруда.
Справката в ДАКСИ показва, че най-голям акционер в предприятието за производство на обработващи машини с дял от 89.972% е Висар корпорешън. Останалите акции с право на глас са разпределени между Розалия Азгаровна Хайруллина (0.004%), Министерство на икономиката и енергетиката (5.989%) и група физически лица (4.035%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във