Банкеръ Daily

Новини

ЗЕНИТ ИМОТИ ЩЕ ГЛАСУВА ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТА

Зенит имоти АДСИЦ - София (Z3T) свиква общо събрание на акционерите си на 10 ноември, съобщиха от БФБ-София. То ще гласува по предложените промени в органите на управление на дружеството. В момента оперативното управление се осъществява от съвет на директорите в състав Владимир Иванов Москов - изпълнителен директор, Светослав Тодоров Батуров - изпълнителен директор, Георги Николов Менов, Никола Алексов Зикатанов и Любен Ввладимиров Витанов.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 24 ноември на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на Зенит имоти на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 23 октомври.
Капиталът на дружеството със специална инвестиционна цел, който в момента е в размер на 650 хил. лв., е разпределен между Зенит Агрохолдинг АД с дял от 81.539% и група физически лица, собственици на останалите 18.462% от акциите с право на глас.
Предмет на дейност на дружеството е свързан с инвестиране в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
Зенит имоти, което е създадено в началото на 2007 г., е фокусирано основно в изграждането, последващото им продаване или отдаване под наем на жилищни имоти. През следващите две години то ще работи предимно на територията на София, с изключение на земеделските земи, които ще купува предимно в Северозападния район.

Facebook logo
Бъдете с нас и във