Банкеръ Daily

Новини

ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ СВИ ПЕЧАЛБАТА СИ ДО 97 ХИЛ. ЛВ.

През деветте месеца на тази година общите приходи от дейността на Зенит Агрохолдинг АД показват спад от 1.013 млн. лв. до 97 хил. лв. към 30 септември. Основната причината за това са намалелите приходи на холдинга от положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти от 1.001 млн. лв. до 78 хил. лв. към края на деветмесечието. Общите разходи за дейността пък нарастват два пъти до 66 хил. лв. при 38 хил. лв. година по-рано. Приносът за това е на натрупаните отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти, които са на стойност 28 хил. лева. В резултат се формира счетоводна печалба на холдинга след облагане с данъци от 31 хил. лв. спрямо 975 хил. лв. година по-рано. Към края на септември другите текущи задължения са в размер на 89 хил. лв., като тук се включват задължения към акционерите - за дивидент (87 хил. лв.) и към персонала (2 хил. лв.). Дружеството няма задължения към бюджета за данък печалба през периода.
Зенит Агрохолдинг е правоприемник на Обединен аграрно-индустриален приватизационен фонд Зенит АД. Сумата на основния му капитал през годината не се е променила и възлиза на 248 хил. лв. или 248 364 поименни безналични акции с номиналната стойност на една акция 1 лв. всяка. С най-голям дял в бившия приватизационен фонд е Изола Бългериън Инвестмънтс ЕООД - 38%, Прогрес България ЕООД държи 12%, Каридо EООД - 8.5%, Юнивърс Трейд ООД е с 4.7 на сто. Останалите акции са в други по-малки акционери.

Facebook logo
Бъдете с нас и във