Банкеръ Daily

Новини

ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ НАМАЛИ ЗАГУБАТА СИ

Към края на първото тримесечие на 2009 г. Зенит Агрохолдинг АД отчита счетоводна загуба в размер на 16 хил. лв. спрямо 23 хил. лв. година по-рано. Този резултат е очакван предвид намаляване на цените на акциите на БФБ-София, които съставляват по-голяма част от инвестиционните активи на дружеството. В този смисъл трябва да се очаква и известно разминаване с прогнозните резултати за 2009 година. Доколкото обаче очакваните резултати в прогнозата са за цялата настояща година не може още да се направи точна съпоставка преди преоценката на притежаваните от компанията финансови активи, които ще намерят отражение в одитираните крайни финансови отчети за 2009 година. Едно обаче е ясно. Спадът на цените на управляваните от дружеството активи, които имат измерител в лицето на борсовите котировки, ще повлияе значително за разминаване на очкваните крайни резултати с тези в прогнозните такива.
Несистематичните (специфични) рискове ще оказват влияние при инвестиране в ценните книжа на Зенит Агрохолдинг. Сред тях е отрасловия риск, който отразява вероятността от неблагоприятно изменение на доходността на отраслите, в които дружеството има участия. В резултат на намаляване на планираната рентабилност поради влошаване на параметрите на конкурентната среда и/или промени в специфичната нормативна база този риск се свързва преди всичко с отражението върху възможността за реализиране на доходи. Финансовият риск произтича от конкретната капиталова структура на дружеството и от динамичната връзка между финансовите ресурси, които то използва.
Зенит Агрохолдинг се управлява от съвет на директорите в състав: Мильо Алексов Зикатанов - председател и изпълнителен директор, Светослав Тодоров Батуров - изпълнителен директор, Иван Атанасов Димов и Владимир Иванов Москов. Дружеството се представлява от изпълнителните директори Зикатанов и Батуров, заедно и поотделно.
Размерът на основния капитал през годината не се е променил и възлиза на 248 хил. лв., разпределен същия брой акции с номиналната стойност от 1 лев всяка. Към 31 март 2009-а той е напълно внесен. Към момента Изола Бългериън Инвестментс ЕООД - София притежава 95 хил. бр. акции или 38.25%, Каридо ЕООД - София има 21 204 броя, което представлява 8.54%, Прогрес Файнанс Бългерия ЕООД - София е собственик на 30 292 акции или 12.20%, Юнивърс Трейд ООД държи 12 хил. акции, равняващи се на 4.70%, а група други акционери имат 90 хил. книжа, представляващи 36.80 процента.
Данните от отчета показват, че всички мениджъри притежават акции на холдинга към края на тримесечието: Владимир Иванов Москов и Светослав Тодоров Батуров - по 75 броя, Мильо Алексов Зикатанов - 179 броя, а Иван Атанасов Димов - 25 книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във