Банкеръ Daily

Новини

Земеделското министерство помага при изготвяне на проекти за опожарени гори

Дирекция bdquo;Развитие на селските райониrdquo; към Министерство на земеделието и храните ще оказва методологическа помощ при изготвяне на проектни предложения на собственици на гори, пострадали от пожари. Това съобщиха от аграрното ведомство. По мярката ще се подпомагат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на гори, както и държавни горски стопанства, държавни ловни стопанства, дирекции на национални паркове, научноизследователски горски стопанства, управляващи гори и земи от държавния горския фонд. За възстановяване на гори, пострадали от пожари, бенефициентите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 226 bdquo;Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 година.


Проектите могат да включват почистване на площи в гори, пострадали от пожари с цел тяхното изкуствено или естествено възобновяване, презалесяване, създаване и подобряване на депа за съхранение на дървесина.


Финансовата помощ е в размер 100% от допустимите разходи по проекта. Минималният размер на допустимите разходи, е левовата равностойност на 1000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 300 000 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във