Банкеръ Daily

Новини

ЗДРАВ­НИ­ЯТ МИ­НИС­ТЪР СЕ РАЗ­Г­НЕ­ВИ

Ше­фо­ве­те на де­вет бол­нич­ни за­ве­де­ния ще бъ­дат сме­не­ни за­ра­ди нат­ру­па­ни дъл­го­ве, ста­на яс­но от док­лад, пред­с­та­вен от ми­нис­тъ­ра на здра­ве­о­паз­ва­не­то Ра­дос­лав Гай­дар­с­ки в пе­тък (4 но­ем­в­ри). Су­ма­та въз­ли­за на 100-120 млн. лв., ко­е­то е 93% от об­щи­те дъл­го­ве на бол­ни­ци­те в стра­на­та. С най-ви­со­ки за­дъл­же­ния е уни­вер­си­тет­с­ка­та бол­ни­ца Св. Ека­те­ри­на, ко­я­то дъл­жи 22 млн. лв. На вто­ро мяс­то е Пи­ро­гов със 17 млн. лв. за­дъл­же­ния, след­ван от бол­ни­ца Св. Ге­ор­ги в Плов­див и На­ци­о­нал­на­та кар­ди­о­ло­гич­на бол­ни­ца, ко­я­то ос­вен за­дъл­же­ни­я­та си има и 18 ре­ви­зи­он­ни ак­та за фи­нан­со­ви на­ру­ше­ния. Се­дем ми­ли­о­на ле­ва са за­дъл­же­ни­я­та на Алек­сан­д­ров­с­ка бол­ни­ца в сто­ли­ца­та. С по­доб­ни го­ле­ми дъл­го­ве са бол­ни­ци­те Ца­ри­ца Йо­ан­на в Со­фия, Д-р Г. Стран­с­ки в Пле­вен, Св. Ма­ри­на във Вар­на, бол­ни­ца­та в Ста­ра За­го­ра. Най-ве­ро­ят­но ди­рек­тор­с­ки­те бор­до­ве на те­зи бол­ни­ци ще бъ­дат сме­не­ни, а от ди­рек­то­ри­те ще се тър­си от­го­вор­ност за неп­ра­во­мер­но из­раз­ход­ва­ни­те сред­с­т­ва.
Спо­ред ми­нис­тъ­ра дъл­го­ве­те са нат­ру­па­ни по­ра­ди за­ку­пу­ва­не­то на го­ля­мо ко­ли­чес­т­во скъ­пи ле­кар­с­т­ва, ко­и­то за­ле­жа­ват в скла­до­ве­те, и от пла­ща­ния за ре­мон­ти.
По-къс­но през де­ня пред жур­на­лис­ти ше­фът на Пи­ро­гов Спас Спас­ков за­я­ви, че из­каз­ва­ни­я­та на здрав­ния ми­нис­тър са спе­ку­ла­ция с чис­ла­та.

Facebook logo
Бъдете с нас и във