Банкеръ Daily

Новини

ЗД ЕВ­РО ИНС ОЧАК­ВА ПЕ­ЧАЛ­БА ОТ 250 ХИЛ. ЛВ. ЗА ТРЕ­ТО­ТО ТРИ­МЕ­СЕ­ЧИЕ НА 2006 Г.

Зас­т­ра­хо­ва­тел­но­то дру­жес­т­во Ев­ро­инс АД опо­вес­ти прог­но­за­та си за фи­нан­со­ви­те ре­зул­та­ти на дру­жес­т­во­то за тре­то­то три­ме­се­чие на 2006 г., съ­об­ща­ва сай­тът на БФБ-Со­фия. Очак­ва­ни­я­та на ме­ни­дж­мън­та са през пе­ри­о­да да бъ­де ре­а­ли­зи­ран пре­ми­ен при­ход в раз­мер на 10.6 млн. лв. и об­що за де­вет­ме­се­чи­е­то на та­зи го­ди­на пре­мий­ни­ят при­ход да въз­ле­зе на 30 млн. ле­ва. Нап­ра­ве­на­та прог­но­за се ба­зи­ра на ре­а­ли­зи­ра­ния пре­ми­ен при­ход от ком­па­ни­я­та за юли 2006 г. в раз­мер на 4 млн. лв. спря­мо 3.1 млн. лв. за юли на ми­на­ла­та го­ди­на. Очак­ва­ни­ят фи­нан­сов ре­зул­тат за дру­жес­т­во­то е пе­чал­ба в раз­мер на 250 хил. лв. спря­мо 125 хил. лв., ре­а­ли­зи­ра­ни за тре­то три­ме­се­чие на 2005 го­ди­на. Към края на пър­во­то по­лу­го­дие ЗД Ев­ро­инс АД е ре­а­ли­зи­ра­ло пе­чал­ба от 832 хил. ле­ва.

Facebook logo
Бъдете с нас и във