Банкеръ Daily

Новини

Заваръчни машини - Перник кандидатства за заем от 1 млн. лева

Редовното общо събрание на акционерите на Заваръчни машини АД - Перник, което ще се проведе на 12 юни, обсъди предложението за кандидатстване и получаване на кредит в размер до 1 млн. лв., както и за предоставяне за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма имущество, собственост на дружеството. Става въпрос за два броя производствено административни сгради.
Заедно с това ще се разгледат и доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2009 г., както и начина за разпределение на финансовия резултат.
Дружеството приключва отчетната 2009 г. със счетоводна загуба в размер на 13 хил. лева. В сравнение предходните години е постигнато значително влошаване на финансовия резултат. Затрудненията на дружеството до известна степен са повлияни от влошаване на макроикономическата среда и намаляване търсенето на продукцията му. Негативно влияние оказва и системният недостиг на оборотни средства и плащането на лихви за просрочени търговски заеми.
Резервите за подобряване на състоянието се коренят в намаляване на обема на изплатените обезщетения по изпълнителни дела срешу дружеството, свиване на загубите от неуплътняване на работното време поради необезпеченост с поръчки, както и в подобряване използването на инструменти и материали.
Общото събрание ще гласува и по точката за освобождаване на всички членове на съвета на директорите - Александра Рангелова Милтенова - председател на борда, Васил Георгиев Антонов - независим член, и Константин Стоянов Костадинов - изпълнителен директор и представляващ дружеството, от отговорност за дейността им през миналата година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 4 юли на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на компанията на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 26 май.
Предметът на дейност на фирмата е свързан с проектиране, разработване, внедряване, производство на машини, комплектация и съоръжения за заваряване, както и инженеринг и търговия в страната и в чужбина.
Към 31 декември 2009 г., акционерният капитал на дружеството е 106 338 лв., разпределен в 106 338 поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка. Най-големите акционери са Холдинг Асенова крепост АД с дял от 25.52%, А С Ф – Енерджи ЕООД с 48.71%, ЕС ПИ Инженеринг ЕООД с 6.45% и група физически лица, които са собственици на 19.32% от книжата с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във