Банкеръ Daily

Новини

Започваме консултации по специфичните национални цели по стратегията „Европа 2020”

Правителството одобри рамковата позиция на България във връзка с двустранните консултации с Европейската комисия и с Испанското председателство на ЕС за определяне на националните цели на страната ни по бъдещата стратегия „Европа 2020”.
В края на ноември 2009 г. ЕК започна обществена консултация по проекта на стратегически документ за икономическо развитие на Общността до 2020 г. Той е продължение на дневния ред от Лисабон за превръщането на ЕС в по-модерна, конкурентоспособна, зелена и социална пазарна икономика.
На пролетното заседание на Европейския съвет през март бяха одобрени три европейски цели – достигане на 75% равнище на заетостта на жените и мъжете на възраст 20-64 г., включително чрез по-високо участие на младежите, по-възрастните лица и нискоквалифицираните работници, както и чрез по-добро интегриране на легалните мигранти; инвестиции в научноизследователска и развойна дейност в размер на 3% от БВП за ЕС; намаляване на емисиите на парникови газове с 20% в сравнение с нивата от 1990 г., увеличаване на 20% на дела на възобновяемите източници на енергия в крайното потребление и увеличение с 20% на енергийната ефективност. Определянето на общностните цели в сферата на образованието и на социалното включване предстои да бъдат уточнени и приети на Срещата на върха на ЕС през юни.
България ще определи специфични национални цели по стратегия „Европа 2020”, които отчитат както изходната позиция на страната ни, така и националните особености. Важна роля за повишаване на растежа и заетостта е развитието на регионите в България, което ще намери израз в пакет от законодателни и програмни инициативи за преодоляване на големите териториални диспропорции в икономическото и социално развитие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във