Банкеръ Daily

Новини

Започва реконструкция и модернизация на градската зона за отдих - Централна градска градина в Русе

Община Русе чрез открита процедура по Закона за обществените поръчки набира оферти за извършване на реконструкция, рехабилитация и модернизация на градска зона за отдих - Централна градска градина в изпълнение на Договор BG161РО001/1.4-02/2008/001, финансиран по Оперативна програма Регионално развитие.
Поръчката се състои от две обособени позиции. Едната е свързана с изпълнение на строително-монтажни работи за Реконструкция, рехабилитация и модернизация на градска зона за отдих - Централна градска градина - ансамблово пространство, обхващащо шест елемента (Градинката пред пощата с граница до ул.Княжеска, Плочникът пред хотел Дунав-Плаза, озеленена част, алеи и кръглия фонтан, Ларгото пред операта, Плочникът пред Общината, прилежащият фонтан и озелените площи, Пешеходна зона-част от ул. Борисова до ул. К.Иречек, Озеленените площи с прилежащи свързващи алеи, правоъгълният фонтан, Паметникът на свободата и овалният малък фонтан). Строително-монтажните работи включват: подмяна настилки и бордюри, реконструкция и подмяна на водопроводи и канализация; рехабилитация и възстановяване на фонтан №1; реконструкция и рехабилитация на фонтан №2; рехабилитация на напоителната система; рехабилитация и подмяна на парково и ефектно осветление, на силови мрежи, на тръбна канална мрежа за ел.проводи; рехабилитация и изграждане на система за видео наблюдение. Предвижда се и подмяна на част от съществуващите дървесни видове и засаждане на нови такива. Изброените по-горе участъци попадат в обхвата на груповия паметник на културата.
По втората позиция от обществената поръчка трябва да се извърши доставка и монтаж на сух фонтан - комплексна доставка на всички необходими съоръжения; изграждане резервоар с вместимост 10 куб. м и помпена станция; монтиране всички съоръжения и извършване пускови-наладъчни дейности.
Документация за участие може да се получи до 24 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във