Банкеръ Daily

Новини

Заместник-министрите Боянова и Костов обсъдиха предстоящия прием на проекти по т.нар. горски мерки от ПРСР

Да се потърсят възможности за включване на повече специалисти в разглеждането и одобрението на проекти по т.нар. горски мерки от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 година. Целта е да бъде допълнен административния капацитет на Държавен фонд Земеделие, което ще укори процесът по одобрение на проектите. За това са се договорили заместник-министрите на земеделието и храните Светлана Боянова и Георги Костов и заместник-изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие Димитър Симеонов.
Тримата взеха участие в работна среща с експерти от Изпълнителната агенция по горите, от дирекция Развитие на селските райони в Министерството на земеделието и храните и от Фонд Земеделие. На срещата е бил обсъден предстоящия прием на проекти по мерки 223 Първоначално залесяване на неземеделски земи и 226 Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности от 1 до 30 ноември 2010 г., както и проблемите при разглеждането на заявленията.
До този момент по двете горски мерки във Фонд Земеделие са подадени 147 проекта. Като основен проблем пред финансирането на кандидатите по тях, експертите отчетоха необходимостта от компетентен контрол върху провежданите обществени поръчки. Забавяне има и главно поради дългите законови срокове за провеждане на самите процедури по Закона за обществените поръчки.
В резултат на срещата беше взето решение и да се проучи възможността за включване на държавните горски стопанства като допустими кандидати по мярка 122 Подобряване на икономическата стойност на горите. Идеята е те да могат да подават проекти за финансиране на отгледни сечи без материален добив и кастрене. В момента потенциални кандидати по мярка 122 са само частни и общински собственици на гори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във