Банкеръ Daily

Новини

ЗАГУБАТА НА РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ ОСТАВА НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА

Акционерите на Република холдинг АД - София са взели решение загубата за 2008 г. да бъде отнесена в неразпределена загуба. От фонд Неразпределена печалба за 2007 г. ще бъдат заделени 628.40 лв., за попълване на фонд Общи резерви.
Приети са и доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството и одитирания годишен финансов отчет за 2008 година.
Членовете на съвета на директора са освободени от отговорност за дейността им през миналата година.
Съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и въз основа на разпоредбата на чл. 40ж от същия функциите на Одитен комитет ще се изпълняват от съвета на директорите, а именно: Мария Димитрова Димитрова - председател, Драголюб Симеонов Ралчев и Ивайло Николов Медникаров. Те са избрани с мандат от три години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във