Банкеръ Daily

Новини

ЗАД ДЗИ заделя 74.305 млн. лева за дивиденти

ЗАД ДЗИ - София (6D5) свиква редовно общо събрание на акционерите си на 26 април. То ще обсъди доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и ще вземе решение по начина за разпределение на финансовия резултат. Проектопредложението предвижда цялата печалба за миналата година, в размер на 2 937 078 лв., както и 71 367 922 лв., или 34% от средствата във фонд Неразпределена печалба от минали години, или общата сума от 74.305 млн. лв. да се разпредели за дивидент, което означава по 19.25 лева на акция.
Акционерите ще направят избор на нов ръководител на служба Вътрешен одит и контрол. Предлага се освобождаване на Александър Владов от длъжност и на негово място да се избере номинирания от Управителния съвет кандидат.
В дневния ред е и точката за промяна в състава на Одитния комитет. На основание чл.40е, ал.2 от Закона за независимия финансов надзор ще се освободи члена и председател на контролния орган Джон Холоус и на негово място ке се избере Марко Волич.
Общото събрание ще гласува за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 година. Управителният съвет на застрахователя е в състав: Недялко Чандъров - председател на борда и главен изпълнителен директор, Мишел Каленс - изпълнителен директор, и Рик Янсен - заместник-председател и изпълнителен директор (до 1 февруари 2011 г.). Възнагражденията на членовете на управителните органи и търговските пълномощници през 2010 г. са в размер на 351 хил. лева.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 10 май на същото място и при същия дневен ред. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събрание, или към 12 април. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 8 април.
Към датата на свикване на общото събрание броят на акциите и правата на глас е равен на 3.86 милиона. В края на миналата година Кей Би Си Иншурънс НВ - Белгия контролира 89.55% от капитала. Останалите книжа се държат от други юридически лица - 10.41%, и индивидуални акционери - 0.04 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във