Банкеръ Daily

Новини

ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп увеличава капитала си с нови 613 647 акции

Проведеното на 21 март общо събрание на ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп - София (4BI) е взело решение за увеличение на капитала на дружеството от 21 477 630 на 27 614 100 лв. чрез издаване на 613 647 броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 лв. и емисионна стойност 49 лева.
Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 3.5, закръглено към по-голямото цяло число.
Увеличението на капитала се счита за успешно, ако до крайния срок на подписката бъде записана и платена най-малко една нова акция.
Ти Би Ай Инвест ЕАД е избран за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала.
Приема решение за промяна в Устава на дружеството под условие, че подписката бъде успешно проведена.
Във връзка с увеличението на капитала на дружеството акционерите са овластили Управителния съвет на групата да приеме изготвения проспект за провеждането на подписка за увеличението на капитала и да извърши всички правни и фактически действия за организиране и осъществяване на публичното предлагане на акциите от увеличението.
Общото събрание е одобрило предложените промени в Надзорния съвет на дружеството. Франц Фукс и Роланд Грьол са освободени като членове, а на техните места са избрани Рудолф Ертл и Петер Хьофингер.
Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на събранието, или към 4 април.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 31 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във