Банкеръ Daily

Новини

ВЪВЕДОХА ТАКСИ ПРИ ИСК ЗА ЩЕТИ ОТ ОБЩИНИТЕ

Граждани, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел ще заплащат такса от 10 лв., а останалите юридически лица – от 25 лв., когато заведат иск за нанесени вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Това предвижда допълнение на Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. При обжалване и по молби за отмяна по делата, размерът на таксите е наполовина, съобщиха от правителствената информационна служба.
Допълнението на Тарифата се налага от одобрените по предложение на правителството промени в ЗОДОВ. Те бяха продиктувани от осъдително решение на Европейския съд по правата на човека, който обяви съществуващата до този момент пропорционална такса – 4% върху цената на иска, за ограничение на правото на жалбоподателя на съдебна защита.
По ЗОДОВ граждани и юридически лица могат да търсят отговорност от държавата и общините за вреди, причинени им от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица по реда на АПК и пред административните съдилища. Делата, които се отнасят до вреди, причинени от органите на дознанието, следствието, прокуратурата и съда се водят по реда на ГПК пред общите граждански съдилища.Facebook logo
Бъдете с нас и във