Банкеръ Daily

Новини

ВЪПРЕКИ ПРОБЛЕМИТЕ В СЕКТОРА БАЛКАНСТРОЙ УВЕЛИЧИ ПЕЧАЛБАТА СИ

Нетната печалба на Балканстрой АД - Разлог се увеличава в края на 2008 г. до 15.644 млн. лв. спрямо 13.645 млн. лв. година по-рано. Причината за това можем да търсим в по-високите приходи от продажби на продукция (+25.5%) до 145.877 млн. лв. и на услуги (+53.79%). Заедно с това компанията е получила 3.957 млн. лв. от лихви и 1.678 млн. лв. от дивиденти.
Разходите, направени от строителното дружество, също растат, като най-големите са за материали (58.564 млн. лв.) за получени външни услуги (50.743 млн. лв.), за възнаграждения (20.844 млн. лв.). Разходите за лихви са по-високи с 62.04% и в края на март са в размер на 4.842 млн. лева.
Балканстрой АД е изложено на многобройни финансови рискове. Компанията оперира в България, но част от суровините, коити използва за дейността си, се внасят от чужбина. Неблагоприянна промяна във валутните курсове би оскъпила строителните материали и би довела до увеличение разходи и съответно намалена нетна печалба. Валутен риск спрямо еврото фактически не съществува тъй като поради действащия у нас Валутен съвет курсът на лева е фиксиран към еврото, а освен това цените на недвижимитеу имоти се котират в евро. Опасност за компанията ще има при сключване на договори за продажба на недвижими имоти и при вземане на кредити, деноминирани във валута различна от евро и лев.
Основният лихвен риск на дружеството са неговите дългосрочни задължения към банки и облигационери. С цел минимизирането му дружеството диверсифицира източниците чрез които финансира дейността си. Кредитирането предоставено му от ОББ е гъвкаво и дава възможност дружеството да използва широка гама от кредитни продукти, максимално отговарящи на нуждите на Балканстрой и даващи възможност за разнообразно срочност на финансиране.
Силната конкуренция на пазара и високото предлагане на жилища, офиси, търговски и складови помещения са фактори, които биха могли да доведат до насищане на пазара. Въпреки силната конкуренция компанията притежава конкурентно предимство предвид опитния си управленски екип и изградения имидж.
Балканстрой е изложен на риск от неблагоприятно изменение на цените на строителните материали и услуги. Дружеството поддържа дългогодишни делови отношения с достачиците си, които са регламентирани с рамкови договори. Коректността в отношенията с фирмите доставчици, както и позициите, които има на пазара са сред факторите, способстващи за минимизиране на оперативния риск. В процеса на изграждане на активи съществува риск от забавяне на реализацията на проектите в сравнение с първоначално планираните срокове или разходи. Дейността на фирмата е съпроводена и от рискове, породени от невъзможността на съответните продавачи на земеделски имоти да достигнат до единно становище, което може да доведе до забавяне на процеса на придобиване. също така реална е и опасността при изграждане на даден обект даден подизпълнител да не успее да контролира разходите си, както и да спази предвидените срокове и стандарти за качество.
За да се ограничи влиянието на тези рискове компанията осъществява непрекъснат контрол върху процесите на придобиване на земеделски и други имоти, както и върху строителните и довършителните работи, с оглед спазване на предварително заложените бюджети, срокове и качество на изпълнение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във