Банкеръ Daily

Новини

Враца започва изпълнението на проект за градско възстановяване и развитие на град

Община Враца започва изпълнението на проект Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца, съобщиха от общината. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет. Неговата цел е изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие, който да допринесе за повишаване качеството на живот на населението и за осъществяването на дългосрочна визия за развитието на град Враца. На практика, това е план, който определя перспективното развитие и взаимоотношенията между всички системи и техните елементи, оказващи влияние върху качеството на средата и населението.
Продължителността на проекта е две години и пет месеца и обхваща периода от 23 юни тази година до 23 ноември 2013 година. Предвижда се до края на 2011-а да се проведат процедури за избор на изпълнители за изработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца. Програмата включва още изготвянето на екологични оценки и оценки на съвместимост на Интегрирания план и на Подробния устройствен план, при необходимост, както и избор на изпълнител на печатни информационни материали и за изпълнител на финансов одит. След актуален целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в периода април – август 2012 г. ще бъдат определени три зони за въздействие на територията на Враца, в т.ч. зона с преобладаващ социален характер, зона на публични функции с висока обществена значимост и зона с потенциал за икономическо развитие. Планира се до края на октомври 2013 г. да има одобрен Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Враца.
Общият бюджет на проекта е 498 990 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ от Оперативна програма Регионално развитие е 474 040 лв., а съфинансирането от Община Враца е 24 950 лева. В резултат на неговото изпълнение ще имаме изработена визия за развитие на града през следващия планов период и определени конкретни градски територии за комплексна интервенция – зони за въздействие. Приложната част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие ще включва и лист от инвестиционни проекти за кандидатстване по структурните и Кохизионния фондове в периода 2014-2020 година. През следващия програмен период задължително условие за финансиране на проекти за устойчиво градско развитие по линия на фондове на Европейския съюз ще бъде тяхното съответствие с Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Според Европейската комисия, този план е необходимо условие както за по-ефективно усвояване на структурните фондове на Европейския съюз и изпълнение на Лайпцигската харта за устойчиви градове, така и за привличане на инвестиции за ускоряване на растежа и подобряване на планирането и развитието на градската среда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във