Банкеръ Daily

Новини

VMWARE УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ С ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ КЛАС А

VMware, Inc., дружество от Делауер, Калифорния, САЩ, предлага на служителите на компанията и на участващото си дъщерно дружество в България VMware България - ЕООД, които отговарят на условията за участие и допустимост за правото да закупят обикновени акции клас А на VMware на стойност 0.01 щ. долар при условията, описани в плана за закупуване на акции от служителите на VMware (ПЗАС). Това стана от публикуваната в Държавен вестник покана. Тези, които отговарят на условията за участие, ще имат правото да се запишат в 30-дневен срок, започващ на 1 юни 2009 година.
Служителите могат да получат опции върху акциите при условията, посочени в плана за стимулиране чрез акции (ПСА) на VMware от 2007 година. Опциите върху акциите дават право на служителите да закупят акции на фиксирана цена (т. е. справедливата пазарна стойност на акциите в деня на отпускането на опциите), когато опциите станат подлежащи на упражняване съгласно условията на ПСА и договора за опциите върху акциите.
Предлагането на акциите ще се извърши на базата на проспекта, одобрен от финансовия регулатор на Германия BaFin на 27 март 2009 г. и допуснат за ползване в България на основание чл. 92г ЗППЦК. Проспектът и неговото резюме на български език могат да се видят на интернет страницата на VMware за администриране на акции, а безплатни копия могат да се получат при поискване чрез управляващия регионален директор на адреса на VMware България ЕООД, България.
Съгласно проспекта акциите няма да се предлагат на публиката, а само на служителите на VMware, които отговарят на условията за участие (както е посочено в ПЗАС и ПСА), и/или участващи дъщерни или свързани дружества. Не на всички служители могат да се отпуснат права за придобиване на акции. Предлаганията ще се правят единствено по преценка на VMware и могат да бъдат преустановени или прекратени от него по всяко време.

Facebook logo
Бъдете с нас и във