Банкеръ Daily

Новини

ВИНАРСКА ИЗБА СТРАНДЖА ЩЕ ГЛАСУВА ЗА ПРОМЕНИ В УПРАВИТЕЛНИЯ И НАДЗОРИНЯ СЪВЕТ

Винарска изба Странджа - Шато Росеново АД, село Росеново, община Средец, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 21 януари 2008 г., което ще гласува за освобождаване на управителния и надзорния съвет от длъжност, избор на нови членове на двата съвета и определяне възнаграждение на членовете на управителния и надзорния съвет, на които няма да бъде възложено оперативното управление на дружеството. Освен това членовете на управителния и надзорния съвет ще бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2004, 2005 и 2006 година.
Акционерите ще обсъдят доклад за дейността на дружеството през 2004, 2005 и 2006 г., баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството за тези три години и начина за разпределение на печалбата за 2004, 2005 и 2006 година. Проектът за решение предвижда приемане на предложението за разпределението на печалбата за 2006 година.
Събранието ще приемане и нов устав на дружеството.
Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. При липса на кворум събранието ще се проведе на 4 февруари 2008 г. на същото място и при същия дневен ред.
Най-големите акционери в предприятието за производство на вина от грозде са Лиандър Минков и Никола Барантиев, които държат по 20% от капитала. Симеон Арабаджиев и Странджа Импекс са с по 15%, а кооперация Росица-92 е с 22 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във