Банкеръ Daily

Новини

Вече работни сайтът на Министерство на земеделието за преброяването на земеделските стопанства

Електронният сайт на Министерство на земеделието за преброяването на земеделските стопанства www.agrobroene.bg е готов и от днес функционира, съобщиха от земеделското министерство.
На сайта има рубрика за новини, относно теми, свързани с преброяването, които биха могли да са от полза на регистрираните земеделски производители във връзка с тяхната регистрация и провеждането на подготовката на преброяването на земеделските стопанства. Поместени са и образци на документи, необходими за пълното окомплектоване на лично досие на всеки регистриран земеделски производител, с данни от което той ще трябва да разполага по време на преброяването на стопанството му през 2010 година. Образците на документи са примерни и са поставени на страницата именно с цел улесняване на стопаните в случай, че те биха желали сами да изготвят своите документи. На страницата са поместени и два формуляра, които касаят изготвянето на счетоводната информация за стопанствата и внасянето им в единната Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ). Единият формуляр е за събиране на управленска информация, и вторият за въвеждането й в СЗСИ, като информацията в тази система се събира ежегодно.
Преброяването на земеделските стопанства в България се извършва периодично на 10 години, като неговото цялостно провеждане се регулира със закон (Закон за преброяване на земеделските стопанства от декември 2009 г.
Последното преброяване на земеделските стопанства в Република България е било през 2003 година, но предвид на членството на страната в ЕС през настоящата 2010 година ще има ново преброяване, като данните от него ще са съпоставими с тези в останалите държави-членки и ще даде статистически данни, необходими за развитието на Общата селскостопанска политика.
Преброяването има за цел установяване на цялостното състояние на земеделието и наблюдение на развитието на структурата на земеделските стопанства в страната. Очаква се то да даде яснота и по отношение на стопанствата, които могат да бъдат включвани при разработване на извадка за секторни селскостопанските изследвания. Ще се събират данни за размера на стопанствата, вида на собствеността и използването на земята, поливни площи, обработваеми площи, напояване, работната сила и друга селскостопанска информация. Преброяването се отнася до всички обработваеми земеделски и животновъдни стопанства, независимо от формата на собственост - физически или юридически лица, както и от предназначението на земеделската продукция. Предоставената информация е конфиденциална и няма да се използва за други цели освен за тези на официалната статистика.
Предвижда се през 2010 година преброяването на земеделските стопанства в Република България да трае три месеца, като ще започне в 8.00 часа на 1 септември 2010 г. и ще приключи в 20.00 часа на 30 ноември 2010 година.
По отношение организацията на дейностите се предвижда на централно ниво да се изготвят нормативните актове и административните документи, както и да се осигури организационно и методологически ръководството на самото преброяване, да се изготвят окончателните списъци на земеделските стопанства; да се организира финансовото и материално-техническото обезпечаване, както и да се провежда контрол и обработка на данните, обобщаване и разпространение на резултатите от преброяването.
На областно ниво е предвидено да се извършва проверка на списъците, да се сключат договорите с анкетьорите и контрольорите на самото преброяване, да се организира обучението на анкетьорите и контрольорите, както да се съберат и отчетат попълнените статистически въпросници. На областно ниво е и въвеждането на данните в компютърната програма и отчитането на извършените плащания.
На 1 септември 2010 г. в 8.00 часа анкетьорите започват посещения на земеделските стопанства и попълват статистическия въпросник, одобрен от ЦКП и министъра на земеделието и храните. Анкетьорите посещават земеделските стопанства всеки календарен ден от 8.00 до 20.00 часа. Анкетирането на земеделските стопанства в страната приключва в 20.00 часа на 30 ноември 2010 година. Съгласно чл.3, ал.2 от ЗПЗС, по предложение на Централната комисия по преброяването, този срок може да бъде продължен със заповед на министъра на земеделието и храните, но с не повече от два месеца.
Анкетьорите извършват непосредственото попълване на статистическите въпросници. При събирането на персоналните данни анкетьорът се ръководи от инструкцията за попълване на статистическия въпросник, от получените допълнителни указания от контрольора и от председателя на областната комисия по преброяването. Съгласно текстовете на ЗПЗС’2010, земеделските стопани са длъжни да отговарят на въпросите от анкетната карта на преброяването, а анкетьорите и контрольорите носят административно-наказателна отговорност, ако разгласят събраната от тях информация за стопанствата. Данните за стопанствата се използват само за статистически цели, не се предоставят на данъчни и социални служби и нямат юридическа стойност пред съда. По предварителни данни над 500 хил. земеделски стопани в страната ще бъдат посетени и интервюирани от около 3 000 специално обучени анкетьори. Приблизително 300 контрольори ще отговарят за правилното и коректно попълване на въпросниците от анкетьорите и ще ги подпомагат при възникване на проблеми и трудности “на терена”.
От 2 септември 2010 г. контрольорите започват да събират преброителните документи от анкетьорите по предварителен график, изготвен от областните дирекции “Земеделие” и одобрен от отдел „Агростатистика” в Министерството на земеделието и храните. Те ще съставят обобщена таблица с данни за контролния район. Контрольорът ръководи, контролира и подпомага анкетьорите от своя район. Той отговаря за пълнотата на данните, вписани в статистическите въпросници от анкетьорите. При необходимост в населени места с особени местни условия, в които анкетьорите имат затруднения в дейността си, кметовете определят придружители. Придружителите подпомагат анкетьорите и изпълняват техните указания. На всеки анкетьор, контрольор и придружител се издава служебна карта под номер, съдържаща неговите имена, снимка и срок на валидност. Образецът на служебната карта се оповестява чрез средствата за масово осведомяване.
Въвеждането на данните от попълнените въпросници след преброяването се извършва от обучени оператори със специален компютърен модул. Окончателният вариант на модула се предоставя на отдел „Агростатистика” до 15 август 2010 г. и програмата се инсталира по области до 31 август 2010 г. Въведената информация в компютърната програма се контролира и допуснатите при въвеждането грешки се коригират в периода от 01 октомври 2010 г. до 31 декември 2011 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във