Банкеръ Daily

Новини

Вдигат заплатите в БТК

Ра­бот­ни­те зап­ла­ти в БТК ще се из­чис­ля­ват по но­ва сис­те­ма, ко­я­то ще бъ­де въ­ве­де­на от на­ча­ло­то на след­ва­ща­та го­ди­на, съ­об­щи във втор­ник ше­фът на ди­рек­ция Чо­веш­ки ре­сур­си Ев­ге­ния Ге­ор­ги­е­ва. Тя уточ­ни, че ус­ло­ви­е­то е за­лег­на­ло в Ко­лек­тив­ния тру­дов до­го­вор (КТД), кой­то бе­ше под­пи­сан съ­що във втор­ник от пред­с­та­ви­те­ли­те на пет­те син­ди­ка­та в БТК и из­пъл­ни­тел­ния ди­рек­тор на дру­жес­т­во­то Уи­лям Ей­лу­ърд. В не­го е за­пи­са­но, че тру­до­ви­те въз­наг­раж­де­ния на слу­жи­те­ли­те ще са об­вър­за­ни с ко­ли­чес­т­во­то и ка­чес­т­во­то на по­ло­же­ния труд.
Но­ви­ят ма­жо­ри­та­рен соб­с­т­ве­ник на БТК Ви­ва Вен­чърс не пред­виж­да сък­ра­ща­ва­не на пер­со­на­ла по­не до края на го­ди­на­та, уве­ри Ев­ге­ния Ге­ор­ги­е­ва. Тя оба­че по­со­чи, че по соб­с­т­ве­но же­ла­ние от ком­па­ни­я­та ще­ли да на­пус­нат меж­ду 3 и 4 хил. ду­ши. Те­зи от тях, ко­и­то са с над де­сет­го­ди­шен стаж, ще по­лу­чат ка­то обез­ще­те­ние меж­ду 6 и 16 брут­ни ра­бот­ни зап­ла­ти. По ду­ми­те на Ге­ор­ги­е­ва към 2006-а в БТК ще ра­бо­тят 20 500 ду­ши. В мо­мен­та за­е­ти­те са мал­ко над 24 хи­ля­ди.
Под­пис­ва­не­то на КТД е пър­во­то го­ля­мо пос­ти­же­ние меж­ду ра­бо­то­да­те­ли­те и син­ди­ка­ти­те и е важ­на стъп­ка за прев­ръ­ща­не­то на ком­па­ни­я­та в ед­на от най-доб­ри­те в Ев­ро­па, от­бе­ля­за из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на БТК Уи­лям Ей­лу­ърд. Той уточ­ни, че до­го­во­рът вли­за в си­ла от 1 ав­густ 2004 г. и ще дейс­т­ва до края на 2005 г., ка­то за то­зи пе­ри­од ще прик­лю­чи про­це­сът на прес­т­рук­ту­ри­ра­не на ком­па­ни­я­та.

Facebook logo
Бъдете с нас и във