Банкеръ Daily

Новини

Варненският Кораборемонтен завод Одесос заделя печалбата си в резервите

Варненският Кораборемонтен завод Одесос АД (5ODE) свиква редовно общо събрание на 11 юни, става ясно от поканата, представена в БФБ-София. То ще обсъди доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и начина за разпределение на финансовия резултат. Проектът за решене предвижда това да стане съобразно направените и приети от общото събрание предложения на акционерите. Дружеството отчете малко по-ниска нетна печалба за миналата година в размер на 2.298 млн. лева, при 2.934 млн. лева преди година.
Акционерите ще гласуват и по предложението за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Златко Костадинов Бакалов - председател на борда, Недялко Василев Панев - изпълнителният директор, инж. Димитър Иванов Тодоров - изпълнителен директор, Стоян Илиев Александров, Сергей Иванов Лазаров - определен да представлява по реда на чл. 234, ал. 1 от Търговския закон Българска корабна компания ЕАД, Димитър Георгиев Желев, Венцеслав Стоянов Евстатиев, от отговорност за дейността им през 2010 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 25 юни на същото място и при същия дневен ред. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 28 май. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 26 май.
Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание на дружеството към 23 март - датата на решението на съвета на директорите за свикване на общото събрание е 586 642. В края на миналата година най-големият акционер е КРЗ - Инвест АД с дял от 49.86 процента. Други юридически лица държат 46.14%, а индивидуални инвеститори са собственици на 4% от книжата с право на глас.
Предметът на дейност на КРЗ Одесос АД включва: кораборемонт, инвестиционна, инженерингова и научно-развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри. Дружеството няма разкрити клонове и представителства. То притежава дялово участие в капитала на Арсенал Одесос АД - Варна (50%), Одесос ПБМ АД - Варна (30%) и в ИК Морски свят ООД (30%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във