Банкеръ Daily

Новини

УСТРА ХОЛДИНГ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ С НОВИ 200 ХИЛ. АКЦИИ

Устра Холдинг АД, Кърджали, с решение на извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 19 ноември 2007 г., увеличава капитала на дружеството от 194 089 лв. на 394 089 лв., чрез издаване на нови 200 хил. обикновени, безналични поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална и емисионната стойност от един лев. Всеки от акционерите има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Правото на акционерите по предходното изречение се упражнява в срок един месец от обнародването в Държавен вестник на поканата за записване на акции, след изтичането на който същото се погасява. Ако след изтичането на указания едномесечен срок останат незаписани акции, капиталът на дружеството се увеличава само със стойността на записаните акции. Акционерите, записали акции, са длъжни да внесат 25% от номиналната стойност на тези акции едновременно със заявяването на записването по откритата за тази цел набирателна банкова сметка на дружеството в Интернешънъл асет банк, клон Кърджали. Остатъкът се внася в срок две години от вписване на увеличението на капитала в търговския регистър.
Акционери в дружеството за общо строителство на сгради и строителни съоръжения са група физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във