Банкеръ Daily

Новини

Устойчиво се увеличават площта и запасите на вековните гори в България

Площта и запасите на вековните гори в България се увеличават устойчиво в последните 50 години. Това стана ясно по време на презентацията на инж. Емил Ракъджиев, главен експерт в Изпълнителна агенция по горите, по време на провелата се кръгла маса на тема Бъдещето на вековните гори в България.


Вековните високостъблени гори на България по данни, включително и 2010 г., обхващат площ от над 408 хил. хектара, което представлява 11% от площта на залесената горска територия, и имат запас от 121 млн. кубични метра, което е близо 19% от запаса на всички гори.


По време на срещата стана ясно също, че площта на тези гори се увеличава в годините с по-големи темпове от площта на всички гори. В годините след 1980 г. средната възраст на горите в страната ни нараства трайно, като през 2010 г. тя достига до 53 години. Инж. Ракъджиев акцентира върху Плана за действие на Европейския съюз за горите, в който се отделя особено внимание на защитата и подобряването на природната среда. Целта му е да се спре загубата на биоразнообразието, в резултат на което са приети редица директиви. Относно основните документи, които се прилагат в страната ни, бяха споменати Националната стратегия за устойчиво развитие на горския сектор 2006-2015, Стратегическия план за развитие 2007-2011 г., Закона за горите и съответните наредби към него.


За успешното прилагане на Натура 2000 се прилагат режимите за управление за различните зони. Важна роля имат и обученията по тези норми, осъществявани от Изпълнителната агенция по горите. Някои от по-важните принципи за формиране на вековните гори в защитени територии са свързани ограничаване прилагането на лесовъдски системи за нискостъблено и за едновъзрастно стопанисване на горите, както и запазване на дървета с хралупи, единични и групи от стари дървета. Оставянето на стари дървета и мъртва дървесина, особено в трудно достъпни технологични места, също е сред принципите, заложени във водената политика в сектора. По време на кръглата маса стана ясно също, че за 2012 г. се очаква сертифицираните държавни горски територии да достигнат площ от близо 600 хил. хектара, което е около 21% от общата площ на тези гори.


Кръглата маса е част от кампанията на WWF за защита на вековните гори в България и има за цел да постави началото на обществена дискусия относно успехите и предизвикателствата в управлението и опазването им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във