Банкеръ Daily

Новини

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА СПАРКИ ЕЛТОС

На 26 ноември 2007 г. успешно е приключило публичното предлагане на акции за увеличение на капитала на Спарки Елтос АД - Ловеч, съобщиха от БФБ-София. Общата сума, получена от записаните и платени в предлагането акции е 43 765 120 лв. при единична емисионна стойност от 16 лв. за всяка ценна книга.
Във връзка с това Управителният съвет на Спарки Елтос на свое заседание е взел решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 14 млн. лв. на 16 735 320 лв., разпределен в 16 735 320 броя поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 лев всяка една. Също така ще бъдат извършени промени в устава на дружеството, касаещи размера на капитала и броя на издадените акции във връзка с проведено увеличение на капитала.
Във връзка с успешното приключване на публичното предлагане, Управителният съвет на дружеството уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че съгласно направените разчети очаква приходите от продажби за 2008 г. да достигнат 89.1 млн. лв., а за 2009 г. - 113.2 млн. лв. Прогнозираната печалба преди данъци за 2008 г. е 14.2 млн. лв., а за 2009 г. - 20.1 млн. лв.
Управителният съвет на Спарки Елтос е приел решение за присъединяване към Националния Кодекс за корпоративно управление, като заявява ангажираността на ръководството на дружеството в своята дейност да се съобразява с принципите и нормите на съвременното корпоративно управление. В годишния си отчет дружеството ще разкрива изчерпателно информация относно изпълнението на принципите, залегнали в Националния Кодекс за корпоративно управление.

Facebook logo
Бъдете с нас и във