Банкеръ Daily

Новини

УниКредит: Експортно-ориентираните сектори ще са водещи при възстановяването в страната

Благоприятно развитие на експортно-ориентираните сектори, които вече показаха добри резултати и през миналата 2010 г., прогнозират икономистите на УниКредит в последния секторен анализ за развитието на икономиката на страната.
Сред браншовете, които ще отбележат най-висок ръст през тази година, са производството на хартия и хартиени продукти, химични и фармацевтични продукти, основни метали и метални изделия, както и производството на машини и електронни продукти.
Анализът показва, че ръстът в производството на хартия и свързаните продукти през 2010 г. е бил продиктуван от силно цикличния характер на търсенето и благоприятни ценови нива, свързани с това. Според икономистите на групата секторът остава с добри възможности за по-нататъшен ръст, като потенциалът за използването на местни суровини е значителен. Предпоставка за развитие на сектора е и фактът, че вносът на хартия и хартиени продукти в момента надвишава износа, което може да бъде променено в бъдеще, заради ниските разходи за производство в страната.
Химическата и фармацевтичната промишленост, които традиционно имат силни позиции в износа на страната, също са сред секторите с най-добра перспектива за развитие, се посочва в анализа. Фактор с благоприятно влияние върху развитието на тези индустрии е ниското им ниво на задлъжнялост спрямо други сектори. Ръстът при химическата и фармацевтична промишленост ще бъде подсилен и от новите планирани инвестиции в тези сектори. От друга страна, държавно регулираните цени на газа, който е основен източник на енергия, влошават профила на секторите.
Секторът на металите също е определен от икономистите на УниКредит като един от най-добре представящите се. Като един от най-големите износители традиционно, секторът остана сравнително устойчив по време на кризата, поради навлизането на нови пазари и увеличения капацитет в продукция с по-висока добавена стойност, се посочва в икономическия доклад. Като причина за намаляването на производството на черни метали се посочва затварянето на основни мощности вследствие на финансови трудности и кризата в сектора на недвижимите имоти, но в същото време цветните метали се представят по-добре и компенсираха спада. Инвестиции в подобряване на дейността, по-ниско замърсяване, и модерни мощности, заместващи остарели производства и технологии, вероятно ще доведат до по-нататъшно подобряване на профила на този сектор, е оптимистичната прогноза на УниКредит.
Положителни са очакванията и за развитието на сектора на селското стопанство, което може да бъде подкрепено от благоприятни динамики в баланса на търсенето и предлагането в бъдеще. Като водещ двигател на растежа се посочва зърнопроизводството, благодарение на добрите ценови нива, продиктувани от недостатъчното предлагане, и значителното финансиране по програмите на Европейския съюз. От друга страна, животновъдството страда поради липсата на възможности за финансиране и бавното развитие на едрото и модерно фермерство. Проблем за бранша е трудният достъп до външно финансиране, дължащ се на традиционно ниската привлекателността на сектора за финансовите институции. Това може да доведе до по-нисък от потенциалния ръст в реколтите, въпреки силния ръст в крайните цени през 2010 година. В допълнение фондовете на Европейския съюз са от голямо значение за фермерите и всяко забавяне в плащанията се отразява обикновено в по-ниска активност в сектора. Въпреки това, основите на сектора остават силни, като благоприятния климат и неизползваната земя представляват значителен потенциал в светлината на стабилния ръст в търсенето на земеделски продукти, се обобщава в анализа.
Инвестициите в инфраструктура, управлявани от правителството и финансирани основно чрез европейските фондове, също вероятно ще бъдат основни двигатели на растежа. Измежду най-приоритетните проекти са тези за важни магистрали и пътища, както и подземния градски транспорт в столицата. Други като водните проекти и такива по управление на отпадъците също вероятно ще доведат до по-голяма активност. В допълнение, има първоначални знаци, че проекти за инвестиции в оборудване за здравеопазването, подкрепяни отново от фондове на Европейския съюз може да започнат да се осъществяват. Общата финансова рамка по финансирането по програми на европейския съюз за периода 2007-2013 е 9.4 милиарда евро, като необходимият принос на държавата е до 2 милиарда евро. Въпреки това само под 11% са били платени по различни проекти досега, като възможностите остават в значителна степен неизползвани, отчитат анализаторите на УниКредит.
За сметка на експортно-ориентираните сектори, тези, които зависят от вътрешното потребление вероятно ще се представят по-слабо по подобие на 2010 година.
Очакванията на експертите са за ниски нива на потребителското търсене, поддържани от устойчиво високи нива на безработица, нисък ръст в доходите, и значителни нива на задлъжнялост, което би се отразило на сектори като търговията на едро и дребно.
При някои сегменти, като моловете например, ще се наблюдава свръхпредлагане, докато други, като търговските вериги, свързани с по-ниски ценови нива на предлаганите продукти, ще запазят потенциала си. Наблюденията на икономистите от УниКредит сочат, че търговията на дребно остава значително фрагментирана и прогнозите са за продължаване на консолидацията, водена от плановете за експанзия на големите търговски вериги и навлизането на нови играчи (секторът досега е един от най-привлекателните за преки чуждестранни инвестиции). От друга страна, съживяващата се международна търговия може да продължи да стимулира търговията на едро.
Строителството и дейностите свързани с недвижимите имоти, с изключение на инфраструктурните проекти, вероятно ще останат сред най-слабо представящите се сектори. Значителното предлагане в жилищния, офис, търговския, и хотелски сегменти в последните няколко години надмина значително търсенето, което потенциално би могло да доведе до ниски нива на активност в средносрочен план. Високата задлъжнялост натрупана в много кратък период не е благоприятна за секторите, а незаетите площи са значителни и продължават да се натрупват поради продължаващото приключване на вече започнати проекти.
Измежду секторите със стабилна перспектива, производството на електричество е традиционно важно за правителството. Секторът остава нелиберализиран в достатъчна степен (правителството определя цените), без конкуренция между крайните доставчици, и с водеща роля на държавата в производството. В същото време, инвестициите в мрежата за пренос и доставка на електричество остават под необходимите нива, поради ниската норма на възвращаемост на компаниите управляващи мрежата. Правителството има амбициите да остане най-важния играч в производството на електроенергия, потвърдено от значителния по размер спрямо брутния вътрешен продукт на страната проект за ядрена електрическа централа, който може да бъде подновен (до този момент без необходимите проучвания за целесъобразност и без осигурено финансиране). Правителството изпълнява и субсидирана програма за стимулиране на производството на енергия от възобновяеми източници, базирана на поставените цели в рамките на европейския съюз, което вероятно ще доведе до по-нататъшно нарастване на цената за крайния потребител.
Като резултат от разнопосочното развитие на експортно-ориентираните и насочените към вътрешното търсене сектори, икономиката на страната ще отчете солиден, но под потенциала ръст от 2.8% на БВП през тази година, посочват икономистите на УниКредит. Според тях голямото предизвикателство за българската икономика остава нейната структурна трансформация, така че да се постигне усилване на конкурентните предимства и експортния потенциал за сметка на секторите, насочени към вътрешното търсене. Последните бяха отговорни за около 90% от ръста в добавената стойност и две трети от инвестиционна активност в периода на възход преди кризата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във