Банкеръ Daily

Новини

Удължават срока за завършване на ликвидацията на Хасково-Табак с още шест месеца

Васил Недков Зографов и Кирчо Жеков Кирев - ликвидатори на Хасково-Табак АД (в ликвидация), са насрочили за 21 юни, редовно общо събрание, което ще обсъди предложението за удължаване на срока за завършване на ликвидацията на дружеството. Проектът за решение предвижда той да бъде удължен с шест месеца, считано от 11 юли, датата, на която изтича срокът определен с решение на общото събрание от 23 юни. Заедно с това ще се представи и доклад на ликвидаторите за дейността на дружеството през 2010 година.
Акционерите ще разгледат и приемат годишния финансов отчет на дружеството за изминалата финансова година.
Общото събрание ще гласува за освобождаване от отговорност на ликвидаторите на дружеството за дейността им през 2010 г. и предложените промени в устава на фирмата.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 6 юли на същото място и при същия дневен ред. Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 7 юни. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 3 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във