Банкеръ Daily

Новини

Удължават срока за ликвидацията на Първи май-50 с още 12 месеца

Редовното общо събрание на акционерите на Първи май-50 АД - Устрем (в ликвидация) (4O8), насрочено за 14 май, ще обсъди предложението за удължаване срока на ликвидация на дружеството с 12 месеца.
Имущество на предприятието е с ниска ликвидност, степента на амортизираност на по-голямата част от залежалите материали и суровини е такава, че те са неизползваеми и е належащо бракуването им. В тежко състояние е и сградния фонд на дружеството.
Дългогодишната невъзможност да се поддържат и ремонтира се е отразила на физическото им състояние. Това в голяма степен рефлектира върху пазарната им стойност, която е значително занижена.
Тези условия намаляват в голяма степен ефективността от осребряване имуществото на предприятието в сроковете, които са определени за ликвидация на дружеството. Необходимостта от удължаване на този срок е продиктувана, и от съществуващи обективни причини, изразяващи се в липсата на финансови средства за организиране на процедурите по ликвидацията в определения срок до 30 октомври 2011 г., става ясно от отчета за дейността. В случай, че не бъде спазен срока за ликвидация ще се свика и организира извънредно общо събрание на акционерите за вземане на решение за удължаване на срока за ликвидация. За да се избегне този допълнителен финансов разход, както за дружеството, така и за акционерите, ръководството предлага удължаване срока за ликвидация.
Акционерите ще разгледат доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и анализа на регистрирания одитор за извършената проверка на счетоводните документи. Ще се вземе решение и по начина за разпределение на финансовия резултат.
Дружеството отчете за 2010 г. печалба в размер на 3 хил. лева. Счетоводната печалба се дължи на отписване на задължения на фирмата поради изтичане на давностен срок, и не е формирана от реални финансови постъпления. Поради същността на този положителен финансов резултат, т.е. получен само в резултат на счетоводна операция и нямащ реално парично покритие, ръководството на Първи май-50 (в ликвидация) предлага счетоводната печалба за 2010 г. да бъде отнесена към фонд Общи резерви.
Общото събрание ще гласува и за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 година.
В периода 1 януари 2010 г. – 4 август 2010 г., управлението на Първи май-50 АД (в ликвидация) се е осъществявало от Надзорен съвет в състав: Божидар Митев – председател, Камен Велев – заместник-председател, и Жельо Факиров. В Управителния съвет са били: Атанас Атанасов – председател, Йорданка Стаменкова и Камен Велев.
След това оперативното управление е поето от ликвидатора Ренета Танева Танева.
Усилията на Надзорния и Управителния съвет и на ликвидатора, са били в посока преди всичко към тьрсене на възможности за изход от състоянието, в което се намира дружеството, става ясно от доклада за дейността. Акционерното дружество Първи май-50 (в ликвидация) е в ликвидация и според законодателството оперативните финкции по управление се предоставят с решение на акционерите на ликвидатор.
На проведеното през месец юни 2010 г. общо събрание на акционерите на дружеството е взето решение за смяна на системата на управление, от двустепенна (Надзорен и Управителен съвет) в едностепенна (съвет на директорите). За членове на борда са избрани: Божидар Митев – председател, Камен Велев – заместник-председател, и Жельо Факиров.
На същото общо събрание за ликвидатор на Първи май-50 АД (в ликвидация) е избран: Атанас Димитров Атанасов.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 5 юни на същото място и при същия дневен ред. Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 29 април. Сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, могат да се сключват до 27 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във