Банкеръ Daily

Новини

УДЪЛЖАВАТ МАНДАТА НА МЕНИДЖМЪНТА НА ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ

Инвест Пропърти АДСИЦ - Враца (5IP) свиква редовно общо събрание на акционерите си на 29 юни, стана ясно от сайта на БФБ-София. То ще гласува по предложението за определяне нов мандат на съвета на директорите. Ще се вземе решение и за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Деница Михайлова Петкова, Димчо Боянов Климентов и Мариета Бориславова Минкова - изпълнителен директор, от отговорност за дейността им през 2008 година.
Общото събрание ще обсъди и предложението за овластяване на управителния орган на дружеството по реда на чл.114 и сл. от ЗППЦК.
В дневния ред са и точките за приемане на доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008 г., както и анализа на регистрирания одитор за извършената проверка.
Акционерите ще изслушат и доклад на Одитния комитет.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 13 юли на същото място и при същия дневен ред. Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 15 юни.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 11 юни.
Инвест Пропърти е учредено през април 2006 година. То е специалзирано за набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба. Дружеството не може да извършва други търговски сделки, извън посочените в предходното изречение, и пряко свързаните с тяхното осъществяване, освен ако са позволени от ЗДСИЦ.
Регистрираният капитал на дружеството със специална инвестиционна цел е в размер на 1 666 400 лв., като Михаил Александров Петкова притежава 72.91% от акциите с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във