Банкеръ Daily

Новини

УД КА­РОЛ КА­ПИ­ТАЛ МЕ­НИ­ДЖ­МЪНТ ЩЕ ОР­ГА­НИ­ЗИ­РА ДО­ГО­ВО­РЕН ФОНД

Уп­рав­ля­ва­що­то дру­жес­т­во Ка­рол Ка­пи­тал Ме­ни­дж­мънт ЕАД по­лу­чи раз­ре­ше­ние от Ко­ми­си­я­та за фи­нан­сов над­зор да ор­га­ни­зи­ра и уп­рав­ля­ва до­го­во­рен фонд Ад­ванс Из­точ­на Ев­ро­па. Ос­нов­на­та цел на до­го­вор­ния фонд ще е на­рас­т­ва­не на стой­ност­та на ин­вес­ти­ци­и­те на при­те­жа­те­ли­те на дя­ло­ве чрез ре­а­ли­зи­ра­не на ка­пи­та­ло­ва пе­чал­ба при по­е­ма­не на уме­ре­но до ви­со­ко ни­во на риск. Но­ми­нал­на­та стой­ност на един дял е 1 ев­ро. Фон­дът ще ин­вес­ти­ра пре­и­му­щес­т­ве­но (при нор­мал­ни ус­ло­вия най-мал­ко 75% от ак­ти­ви­те си) в ак­ции на го­ле­ми ком­па­нии, при­е­ти за тър­го­вия на ре­гу­ли­ра­ни па­за­ри в Из­точ­на Ев­ро­па, вклю­че­ни в ос­нов­ни­те фон­до­ви ин­дек­си. Ос­вен ин­вес­ти­ции в го­ре­по­со­че­ни­те ин­с­т­ру­мен­ти фон­дът ще осъ­щес­т­вя­ва и ин­вес­ти­ции в ак­ции, ко­и­то не учас­т­ват във фон­до­ви ин­дек­си, но при­те­жа­ват по­тен­ци­ал за дъл­гос­ро­чен рас­теж. С цел оси­гу­ря­ва­не на лик­вид­ност пор­т­фей­лът на фон­да мо­же да включ­ва па­ри в брой, дъл­го­ви цен­ни кни­жа и ин­с­т­ру­мен­ти на па­рич­ния па­зар.
Ка­рол Ка­пи­тал Ме­ни­дж­мънт уп­рав­ля­ва още ин­вес­ти­ци­он­но­то дру­жес­т­во Ад­ванс Ин­вест и дру­жес­т­во­то за дя­ло­ви ин­вес­ти­ции - Ад­ванс Еку­и­ти Хол­динг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във