Банкеръ Daily

Новини

Туристическата фирма Велина ще гарантира заем на свързано лице

Акционерите ще обсъдят мотивиран доклад на света на директорите на Велина АД - Велинград относно сделка по чл.114 ал.1 т.1б, във връзка с чл.114а от ЗППЦК относно предоставяне на обезпечение на заем на свързано дружество. Това става ясно от писмените материали по общото събрание на фирмата, насрочено за 15 юли. Едно от основните направления, в които съвета на директорите на Велина АД - Велинград работи през настоящата и следваща година е разширяване на дейността на дружеството и реализиране на допълнителни приходи от туристическа дейност реализирана от обекти по българското Черноморие.
В тази връзка съветът на директорите на Велина предлага да се разгледа и вземе решение относно предложение за предоставяне за ползване от дружеството на туристически обект на българското Черноморие срещу предоставяне на обезпечение в полза на трето лице чрез учредяване на договорна ипотека върху собствени на дружеството недвижими имоти, находящи се във Велинград, кв. Чепино.
Тези недвижими имоти да бъдат предоставени като обезпечение - ипотекирани в полза на Първа инвестиционна банка АД - София, за обезпечаване на вземанията й по договор от 23 март 2007 г. за овърдрафт по разплащателна сметка и анексите към него от третото лице Делта ком холдинг груп ЕООД - София.
В замяна на така предоставеното обезпечение, Велина ще получи безвъзмездно правото да управлява и получава приходите от недвижим имот - туристически обект, собственост на третото лице, чийто дълг се обезпечава - Делта ком холдинг груп ЕООД, който имот се намира в село Свети Влас, община Несебър, област Бургас, част от комплекс Панорама.
Третото лице, чийто дълг се обезпечава - Делта ком холдинг груп ЕООД, се явява заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, тъй като е член на съвета на директорите на Велин и е мажоритарен акционер в капитала на Велина, поради факта че е собственик на 1 128 394 броя акции, представляващи 73.75%от капитала на дружеството.
С оглед предоставянето на обезпечение в полза на заитересовано лице, сделката, представляваща 3.6% от активите на Велина, подлежи на одобрение, съответно решение взето от общото събрание на акционерите на туристическтата фирма, защото попада в кръга на стойностите, посочени в чл. 114, ал. 1, б.б от Закона за публично предлагане на ценни книжа.
Акционерите ще разгледат и докладите за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран), одишните финансови отчети за 2010 г.(индивидуален и консолидиран) и анализа на регистрирания одитор за извършената проверка на счетоводните документи.
Туристическото дружество приключи 2010 г. с нетна загуба в размер на 22 хил. лева. По тази причина съветът на директорите не предлага на акционерите да вземат решение за разпределение на дивиденти за 2010 година.
В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Делта Ком Холдинг Груп ЕООД, представлявано от Донка Иванова Ангелова - председател на борда и изпълнителен директор на дружеството, Рубин АД с представител Елена Любенова Тодорова - заместник-председател на съвета, и Пламен Валериев Петров, от отговорност за дейността им през 2010 година.
Възнагражденията на членовете на съвета на директорите през изминалата година са равни на четири средни заплати на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 30 юли на същото място и при същия дневен ред. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 1 юли. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 29 юни.
Общият брой на акциите е 1 530 000, като всяка от тях дава право на един глас в общото събрание. Най-големият акционер във фирмата е Делта Ком Холдинг Груп ЕООД с дял от 73.75 процента. Рубин АД държи 23.20 %, а група физически лица са собственици на 3.05% от книжата.
Основните услуги, от които туристическото дружество реализира приходи, са нощувките на български и чуждестранни граждани и СПА процедурите. През миналата година Велина АД предлага основната част от своите услуги на вътрешния пазар (над 90 на сто). Вследствие на това дружеството реализира по-голяма част от услугите си директно - 70 на сто, а чрез туроператори и туристически агенции - останалите 30 на сто. До момента не се прилагат продажби на туристически услуги на разсрочено плащане.
Дружеството ще продължи да развива и в бъдеще своята основна дейност - хотелски и SPA услуги, съобщиха от Велинград. Предлагат се различни пакети за настаняване на преференциални цени с цел привличане на по-голям брой туристи и увеличаване заетостта на хотела. Взети са мерки и за увеличаване посещаемостта на чуждестранни туристи, както и провеждането на семинари, конференции и бизнес срещи за увеличаване на заетостта на легловата база в неактивния сезон и в непочивните дни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във